Aktualności

Filtr

Życzenia

DZIEŃ DZIECKA I SPORTU SZKOLNEGO / IV FESTIWAL NAUKI


1 CZERWCA 2021 r.
Harmonogram dnia:
7:10 – 8:30 – przywozy dzieci i uczniów według harmonogramu obowiązującego od 2 września 2020 r. (zapewniona opieka dyżurujących nauczycieli).
8:30 – 9:00 – spotkania poszczególnych oddziałów i klas z Wychowawcami w salach lekcyjnych. Koła zainteresowań przygotowują wystawę swojej rocznej działalności w postaci prezentacji plakatowej (klasy IV-VIII hol na parterze budynku byłego gimnazjum).
9:00 – 9:10 – zbiórka uczniów i nauczycieli na boisku piłkarskim: klasy I-VIII (w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych w sali gimnastycznej).
9:10 – wytypowanie reprezentacji z klas IV–VIII (5 dziewcząt i 5 chłopców). Rozpoczęcie współzawodnictwa klasowego.
9:15 – 11:15 – przeprowadzenie rywalizacji sportowej (gry i zabawy).
11:15 – 11:30 – podsumowanie wyników, wręczenie nagród (słodkiej niespodzianki od Rady Rodziców).
11:40 – odwozy dzieci i uczniów według harmonogramu zaplanowanego na 1 czerwca 2021 r. (patrz załącznik).

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY I ŻYCZYMY WIELU POZYTYWNYCH WRAŻEŃ!
UWAGA! Nauczyciele wychowania fizycznego organizują i przeprowadzają rozgrywki sportowe. Pozostali nauczyciele i wychowawcy klas towarzyszą uczniom, sprawując nad nimi opiekę w trakcie współzawodnictwa na obiekcie sportowym.

Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński

Odwozy dzieci i uczniów z oddziałów 0 i klas I-VIII SP w Goworowie - obowiązują w dniu 01.06.2021 r.

 

Ogłoszenie

 

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!
2 i 4 czerwca 2021 r. (środa i piątek)
Są ustalonymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W wyżej wymienionych dniach będą prowadzone zajęcia opiekuńcze przez dyżurujących nauczycieli w godzinach od 8:00 do 12:00.
W tym dniu szkoła nie zapewnia dowozu oraz dożywiania uczniów.

Z poważaniem
Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński

Rekrutacja do szkół średnich 2021

Sesja egzaminacyjna 2021 w obiektywie

OGŁOSZENIE


SZANOWNI PAŃSTWO, DROGIE DZIECI I UCZNIOWIE.
W NAWIĄZANIU DO ROZPORZĄDZENIA MEiN Z 29 KWIETNIA 2021 r. W SPRAWIE WPROWADZANYCH ZMIAN, DOTYCZĄCYCH POWROTU UCZNIÓW KLAS I-VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DO NAUCZANIA STACJONARNEGO, OD PONIEDZIAŁKU 31 MAJA BIEŻĄCEGO ROKU, SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GOWOROWIE PRZYWRACA PEŁNĄ DZIAŁALNOŚĆ STACJONARNĄ W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA ODDZIAŁÓW ZEROWYCH ORAZ KLAS I-VIII*. PROSZĘ ŚLEDZIĆ KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA PUBLIKOWANE NA SZKOLNEJ STRONIE INTERNETOWEJ. SŁUŻYMY WSPARCIEM I POMOCĄ. ZACHĘCAM RÓWNIEŻ DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO, MAILOWEGO Z WYCHOWAWCAMI, SPECJALISTAMI ORAZ DYREKCJĄ SZKOŁY.

Z SZACUNKIEM I RADOŚCIĄ

DYREKTOR SP im. M. KOPERNIKA W GOWOROWIE
mgr Jacek Dobrzyński

 

* UWAGA: PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z AKTUALIZACJĄ HARMONOGRAMU PRZYWOZÓW I ODWOZÓW DZIECI I UCZNIÓW, PRZYDZIAŁEM SAL LEKCYJNYCH DLA KLAS IV-VIII, HARMONOGRAMEM DZWONKÓW ORAZ PRZERW OBIADOWYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP. STOŁÓWKA I ŚWIETLICA SZKOLNA FUNKCJONUJĄ BEZ ZMIAN I SĄ PRZYGOTOWANE NA POWRÓT UCZNIÓW Z KLAS IV-VIII W SYSTEMIE STACJONARNYM!

Przywozy dzieci i uczniów - obowiązują od dnia 31.05.2021 r.

Odwozy dzieci i uczniów z oddziałów 0 i klas I-VIII- obowiązują 31.05.2021 r.

Przydział sal lekcyjnych dla klas IV-VIII w dniu 31 maja 2021 r.

Grupy żywieniowe w stołówce szkolnej od 31 maja 2021 r.

Harmonogram dzwonków - od 31 maja 2021 r.

 

JESTEŚ MAMO SKARBEM MYM…


24 maja 2021 roku dzieci ze Szkoły Podstawowej w Goworowie - Filii w Szczawinie przywitały wspaniałych gości - swoje kochane mamy. Uczniowie recytowali wiersze oraz zaśpiewali piosenki, aby podziękować mamom za to, że są i zawsze mogą na nie liczyć. Dzieci życzyły wszystkiego co najpiękniejsze. W podziękowaniu wręczyły kwiatki, certyfikaty „Super Mam” oraz upominki - serduszka. Podczas występów nie zabrakło uśmiechu oraz oklasków. Pani kierownik Barbara Rutkowska, życzyła satysfakcji ze swoich dzieci oraz wszelkiej pomyślności. Na zakończenie zabrzmiało głośne „Sto lat”.

A. Samorajska
M. Tuszyńska

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022


Od 17 maja można składać wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Szczegółowy harmonogram przedstawiamy poniżej.NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
• Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.
• Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
• Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
• Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.
• W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
• W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
• Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
• Ogłoszony harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).
• W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w tabeli.
• Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
• Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021-2022

 

Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński


Źródło: MEiN

Ogłoszenie


Zebranie z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie, podsumowujące rok szkolny 2020/2021 – w formule wywiadówki rocznej odbędzie się:

27 maja 2021 r. (czwartek – klasy I-III) od godz.:

15.00 – 17.00 – zebranie wychowawców klas I-III oraz dyrekcji szkoły z rodzicami uczniów zgodnie ze specjalnym harmonogramem czasowym spotkań w holu na parterze (klasy: I a, I b, I c oraz II b – wejście główne do budynku szkoły od frontu) oraz w sali gimnastycznej (klasy: III a, III b, III c oraz II a – wejście od strony budynku byłego gimnazjum). Obowiązują przyjęte zasady reżimu sanitarnego (proszę stosować się do zaleceń pracowników obsługi).

28 maja 2021 r. (piątek – klasy IV-VIII) od godz.:

15.00 – 17.30 – zebranie wychowawców klas IV-VIII oraz dyrekcji szkoły z rodzicami uczniów zgodnie ze specjalnym harmonogramem czasowym spotkań w holu na II piętrze budynku byłego gimnazjum (klasy: VII a, VII b, VII c, VIII a, VIII b oraz VIII c – wejście od strony budynku byłego gimnazjum) oraz w sali gimnastycznej (klasy: IV a, IV b, V a, V b, VI a, VI b oraz VI c – wejście główne do budynku szkoły od frontu). Obowiązują przyjęte zasady reżimu sanitarnego (proszę stosować się do zaleceń pracowników obsługi);

17.30 – spotkanie dyrekcji szkoły z radą rodziców w stołówce szkolnej.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa. Liczymy na Państwa przybycie!!!

Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński

Wywiadówka roczna - harmonogram czasowy spotkań wychowawców klas z uczniami z SP - klasy I-III - 27.05.2021 r.

Wywiadówka roczna - harmonogram czasowy spotkań wychowawców klas z uczniami z SP - klasy IV-VIII - 28.05.2021r.

Obserwujemy sad wiosną


Dnia 20 maja 2021 roku odbyła się szkolna wycieczka do pobliskiego sadu w ramach kontynuacji programu "Owoce i warzywa w szkole".
Uczniowie z edukacji wczesnoszkolnej mieli okazję poznać środowisko przyrodnicze, jakim jest sad. Zobaczyli kwitnące drzewa, poszczególne elementy kwiatu, zawiązki owoców oraz wysłuchali ciekawostek o owadach zapylających kwiaty. Zwiedzający podziwiali sad i z uwagą słuchali informacji o zabiegach pielęgnacyjnych prowadzonych wiosną w sadzie. Po powrocie na zajęcia, dzieci uzupełniły karty pracy na temat budowy kwiatów drzew owocowych.
Uczniowie z klas I-III z przyjemnością spędzili czas na świeżym powietrzu, obcując z przyrodą.
Dziękujemy Panu Ludwikowi za umożliwienie wyprawy do sadu.

Barbara Rutkowska

 

The book entitled "Amazing world of animals in the zoo".

Witam. Nazywam się Maja Strzałkowska jestem uczennicą klasy VIIa.
W roku szkolnym 2020/2021 uczestniczę w Mazowieckim programie stypendialnym dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka.
Jednym z działań przewidzianych w moim projekcie było opracowanie książki, pt. "Amazing world of animals in the zoo".
Przedstawiam Wam moją pracę, miłego oglądania.

 

ŻYCZENIA MINISTRA PRZEMYSŁAWA CZARNKA DLA ÓSMOKLASISTÓW


24.05.2021 r.
25 maja rozpoczyna się egzamin ósmoklasisty. Z tej okazji minister Przemysław Czarnek życzył wszystkim uczniom powodzenia na egzaminach. Szef MEiN podkreślił, że egzamin jest dla ósmoklasistów jednym z najważniejszych wydarzeń edukacyjnych w ich życiu.Egzamin ósmoklasisty – życzenia od Ministra Edukacji i Nauki

Drodzy Ósmoklasiści
Przed Wami jedno z najważniejszych wydarzeń w dotychczasowej edukacji, do którego wytrwale się przygotowywaliście. Życzę Wam spokoju, wytrwałości i wiary we własne siły. Jestem przekonany, że w pełni wykorzystacie wiedzę oraz umiejętności zdobyte w czasie nauki szkolnej. Trzymam kciuki za jak najlepsze wyniki, które będą przepustką do dalszej edukacji w wymarzonej szkole. Powodzenia na egzaminach!

Przemysław Czarnek
Minister Edukacji i Nauki

Tegoroczny egzamin ósmoklasisty rozpoczyna się 25 maja egzaminem z języka polskiego. W kolejnych dniach uczniowie będą zdawali matematykę (26 maja) i język obcy nowożytny (27 maja).

 

Happy Mother's Day

 
Z okazji Dnia Mamy przedszkolaki z grupy 0a przygotowały niespodziankę dla swoich mam. Jest to piosenka wykonana w języku angielskim "Happy Mother's Day" z repertuaru zespołu The Kiboomers. Efekty ich pracy możemy zobaczyć w zamieszczonym filmiku. 
A wszystkim Mamom w dniu ich święta życzymy Wszystkiego Dobrego. 
 
Lidia Nowak 

Konkurs na opowiadanie lub bajkę na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego – zapraszamy do udziału

Zapraszamy uczniów w wieku od 10 do 15 lat do udziału w konkursie na opowiadanie lub bajkę dotyczącą bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedsięwzięcie organizuje Główny Inspektorat Transportu Drogowego we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Termin nadsyłania prac mija 4 czerwca.Zasady udziału w konkursie
Inicjatywa jest skierowana do uczniów w wieku w wieku od 10 do 15 lat. Prace można przesyłać do 4 czerwca br. Rozstrzygnięcie konkursu (ogłoszenie listy laureatów) nastąpi najpóźniej do 21 czerwca br. Laureaci zostaną wyłonieni w 3 kategoriach wiekowych: 10-11 lat, 12-13 lat oraz 14-15 lat.

Prace konkursowe
Praca konkursowa powinna mieć charakter edukacyjny i dotyczyć przepisów ruchu drogowego, a jednym z jej bohaterów powinien być Krokodylek Tirek. Może to być opowiadanie lub bajka. Praca nie powinna liczyć więcej niż 4000 znaków (bez spacji). Odczyt zwycięskiej pracy zostanie zarejestrowany i udostępniony w mediach elektronicznych GITD.
Szczegóły są dostępne w regulaminie.

Cele konkursu
Konkurs organizuje Główny Inspektorat Transportu Drogowego we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Przedsięwzięcie wpisuje się w cykl wydarzeń organizowanych z okazji Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (6 maja) oraz Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (17-23 maja).
Celem konkursu jest propagowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, kształtowanie odpowiednich postaw, a także zachęcenie młodych ludzi do kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach związanych z popularyzowaniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Źródło: MEiN

Zaproszenie

Zapraszamy uczniów klas III
do wzięcia udziału
w Gminnym Konkursie Przyrodniczym
pod hasłem „Co słychać w lesie?”

Tegoroczna edycja to konkurs plastyczny
pod hasłem:
„Co słychać wiosną w lesie?”

Konkurs dla trzecioklasistów odbędzie się
w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika
w Goworowie – Filii w Szczawinie

Organizatorzy:
Barbara Rutkowska
Gminna Biblioteka Publiczna w Goworowie

Zajęcia fizjoterapeutyczne

IX BIEG GOWOROWSKI "BIEG PO ZDROWIE"

Informacja

Ogłoszenie


SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY UCZNIOWIE!!!
W NAWIĄZANIU DO ROZPORZĄDZENIA MEiN Z 29 KWIETNIA 2021 r. W SPRAWIE WPROWADZANYCH ZMIAN, DOTYCZĄCYCH POWROTU UCZNIÓW KLAS IV-VIII DO NAUCZANIA STACJONARNEGO W SYSTEMIE HYBRYDOWYM, W PONIEDZIAŁEK 24 MAJA I W PIĄTEK 28 MAJA BIEŻĄCEGO ROKU, SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GOWOROWIE PRZYWRACA STACJONARNĄ DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA KLAS VI i VII* ORAZ KONTYNUACJI ZDALNEGO NAUCZANIA W KLASACH IV, V i VIII. PROSZĘ ŚLEDZIĆ KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA PUBLIKOWANE NA SZKOLNEJ STRONIE INTERNETOWEJ. SŁUŻYMY WSPARCIEM I POMOCĄ. ZACHĘCAM RÓWNIEŻ DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO, MAILOWEGO Z WYCHOWAWCAMI ORAZ DYREKCJĄ SZKOŁY.

Z SZACUNKIEM I SYMPATIĄ
DYREKTOR SP im. M. KOPERNIKA W GOWOROWIE
mgr Jacek Dobrzyński


* UWAGA!!!: PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z AKTUALIZACJĄ HARMONOGRAMU PRZYWOZÓW I ODWOZÓW DZIECI I UCZNIÓW, PRZYDZIAŁEM SAL LEKCYJNYCH DLA KLAS VI i VII, HARMONOGRAMEM DZWONKÓW ORAZ PRZERW OBIADOWYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP. STOŁÓWKA I ŚWIETLICA SZKOLNA FUNKCJONUJĄ BEZ ZMIAN I SĄ PRZYGOTOWANE NA POWRÓT UCZNIÓW Z KLAS IV-VIII W SYSTEMIE HYBRYDOWYM!

Harmonogram zajęć hybrydowych dla klas IV-VIII w SP w Goworowie w 24 i 28.05.2021 r.

Harmonogram dzwonków w roku szkolnym 2020-2021 - klasy VI i VII - obowiązuje w dniach 24 i 28 maja 2021 r.

Grupy żywieniowe na stołówce szkolnej w dniach 24 i 28 maja 2021 r.

Przywozy dzieci i uczniów do SP w Goworowie - obowiązują w dniach 24 i 28.05.2021 r.

Odwozy dzieci i uczniów z oddziałów 0 i klas I, II, III, VI i VII SP w Goworowie po korekcie - obowiązują w dniach 24 i 28.05.2021 r.

Grupy żywieniowe na stołówce szkolnej w dniach 24 i 28 maja 2021 r.

Ogłoszenie

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!
W dniach 25, 26 i 27 maja 2021 r. Odbędzie się w naszej szkole egzamin 8-klasisty. Wyżej wymienione dni są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla dzieci z oddziałów „0” oraz uczniów klas I-VII szkoły podstawowej*.

Z poważaniem
Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński

* uwaga! W dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze w świetlicy w godz. 7.30-15.30 (w tych dniach nie funkcjonuje dowóz dzieci i uczniów oraz ich dożywianie)

 

Ogłoszenie

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach:
- język polski dnia 25.05.2021 r. o godz. 9:00
- matematyka dnia 26.05.2021 r. o godz. 9:00
- język angielski dnia 27.05.2021 r. o godz. 9:00
Zebranie zespołów nadzorujących przebieg egzaminu odbędzie się w bibliotece szkolnej o godz. 815.

Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński

Niezbędnik ósmoklasisty - kilka informacji przed egzaminem

Przywozy uczniów do SP w Goworowie - obowiązują w dniach 25-27.05.2021r. - egzamin ósmoklasisty

Odwozy uczniów z SP w Goworowie - obowiązują w dniach 25-27.05.2021r. - egzamin ósmoklasisty

Ogłoszenie

W hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi II

Dziś 18 maja, 101 rocznica urodzin Karola Wojtyły, od 16 października – papieża, Jana Pawła II. Zgodnie z tradycją, tego dnia chcemy poezją polskich poetów uczcić tego Wielkiego Polaka. Rok 2021 jest ogłoszony przez Sejm – „Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego” i to jego wiersze składamy w hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi II, o którym papież – senior, Benedykt XVI napisał: „W Janie Pawle II uwidoczniły się nam wszystkim moc i dobroć Boga. W czasie, kiedy Kościół na nowo cierpi z powodu zła, jest On dla nas oznaką nadziei i otuchy.

Zapraszamy do montażu słowno – muzycznego, w którym uczniowie naszej szkoły recytują : „Najpiękniejsze wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi II”.

Agnieszka Kosiorek, Ewa Lubiak

Nowe wydanie gazetki szkolnej.

Dziś, 18 maja, mija 101 rocznica urodzin Karola Wojtyły, od 16 października 1978 roku - papieża - Jana Pawła II. Uczniowie naszej szkoły przygotowali gazetkę poświęconą temu Wielkiemu Polakowi.
 

Najważniejszy posiłek dnia - śniadanie proponowane przez harcerzy i uczniów Szkoły Podstawowej w Goworowie.

7 Goworowska Drużyna Harcerska „Zorza” wraz z uczniami Szkoły Podstawowej w Goworowie zachęca wszystkich do zdrowego odżywiania, a w szczególności do najważniejszego posiłku dnia, którym jest śniadanie. Jedząc zdrowo zapewniamy sobie mnóstwo pozytywnej energii, poprawiamy koncentrację i samopoczucie, wspomagamy prawidłowe działanie metabolizmu oraz poprawiamy odporność organizmu.
Młodzież prezentuje i proponuje następujące zestawy, które sami przygotowali:
Ola: „Kanapki z razowym chlebem ze słonecznikiem, z sałatą, szynką, żółtym serem, pomidorami i papryką, a także sałatkę grecką, borówki oraz sok pomarańczowy.”
Jasiu: "Moje zdrowe śniadanie to owsianka z owocami i rodzynkami z mlekiem, mus owocowy z płatkami owsianymi oraz kanapka z razowego chleba z sałatą, serem żółtym pomidorem i szczypiorkiem. Pyszne śniadanie.”
Nikola: „Owsianka z bananami oraz jagodami. „
Kubuś: „Przygotowałem omlet z szynką i serem żółtym, a druga połowa jest z dżemem porzeczkowym. Kanapki zrobiłem z pieczywa razowego z masełkiem, na to położyłem szynkę, ser żółty tylko biały pomidor, papryka i szczypiorek.”
Emilka: „Zdrowe śniadanie dla mnie to omlet na słodko z bananami. „

Maciek: „Są to kanapki z warzywami i serkiem wiejskim oraz jajkiem.”
Agatka: „Moje zdrowe śniadanie to kanapeczki z serkiem żółtym pomidorkiem ,ogórkiem i szczypiorkiem. A na deser jogurt naturalny. Moje śniadanko uśmiecha się. A więc jest bardzo pyszne i zdrowe.”
Dawid: „ Moje śniadanie to są płatki kukurydziane z mandarynką.
Karlina: „Przygotowałam kanapki z chlebem razowym, twarożkiem, pomidorem, rzodkiewką i szczypiorem.”
Życzymy smacznego :-)

Opiekun drużyny harcerskiej
Elżbieta Bieniecka

 

 

 

JAK POWINIEN WYGLĄDAĆ POWRÓT DO SZKOŁY? NAJPIERW RELACJE, PÓŹNIEJ NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ


Wspólnie powinno się poszukiwać metod na funkcjonowanie szkoły w tym postcovidowym krajobrazie szkolnym, gdzie podstawowe zadanie to redefinicja roli nauczyciela, który ma być przyjacielem i mentorem uczniów, a nie kontrolerem i recenzentem za czas zdalnego nauczania. Zamiast lekcji w szkolnych murach – zajęcia na zewnątrz, z dala od podręczników. Zamiast sprawdzianów i kartkówek – relacje i zadbanie o dobrostan uczniów. Tak może wyglądać nowa, inna już szkoła. Jaka będzie? To wszystko zależy w dużej mierze od Nas samych: czy zdamy ten egzamin pozytywnie, czy pokażemy ludzką, empatyczną twarz, czy wręcz przeciwnie udowodnimy Uczniom i ich Rodzicom, że ich obawy i stres związany z powrotem do szkolnej rzeczywistości okazał się uzasadniony.
Klasy I-III szkół podstawowych 4 maja wróciły do nauki stacjonarnej. Już jutro, 17 maja, uczniowie z klas IV-VIII pojawią się w przestrzeni szkolnej w trybie hybrydowym. 31 maja wszyscy uczniowie wrócą do nauki w trybie stacjonarnym. Nie zastanawiajmy się nad tym, że najpierw część będzie uczyć się hybrydowo, a później wszyscy stacjonarnie. Myślmy o szkole stacjonarnej już teraz i w kontekście całej społeczności szkolnej.

DO JAKIEJ SZKOŁY WRACAMY? POTRZEBY UCZNIÓW.

Pierwszym elementem powrotu, na którym powinniśmy się priorytetowo skupić, to wzmocnienie lub stworzenie na nowo relacji wśród nauczycieli, a także między nauczycielami a uczniami. Teraz jest czas na rozmowy o tym, do jakiej szkoły wracamy i po co? Ogólnie, ale także z myślą o tej szkole, w której pracujemy i koegzystujemy. Jakie mamy obawy, oczekiwania i pomysły? Jak my jako szkoła chcemy funkcjonować przez najbliższe półtora miesiąca i po wakacjach? Co tak naprawdę jest dla nas wszystkich najważniejsze? W tych dniach ważny będzie spójny, wspólnie wypracowany model i komunikat, który pójdzie w eter:
NAJWAŻNIEJSZE SĄ RELACJE I REINTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ. ODBUDOWA WIĘZI I POSTAWIENIE NA WARTOŚCI, KTÓRE POZWOLĄ ŁAGODNIE WYLĄDOWAĆ PO COVIDOWYM CYKLONIE.
Zajmijmy się naszymi uczniami najlepiej jak potrafimy, obserwowaniem ich potrzeb, reakcji i szukaniem patentów na to, co zaobserwujemy. Edukację według programu poprowadźmy inaczej niż do tej pory, podążając za uczniem i wspierając go jak przyjaciel, podając mu pomocną, ciepłą dłoń i okazując wielkie matczyne, ojcowskie serce. Od Naszej postawy i pozytywnej energii zależeć będzie w dużym stopniu skala napięcia i presji, które towarzyszą nam wszystkim w związku z powrotem w szkolne mury.

WSPÓŁPRACA NAUCZYCIELI
„Wielki” come back szkolny to idealna okazja do wzmacniania wspólnoty, w której możemy podejmować odważne kroki i w nich się wzajemnie wspierać. Podmiotem są uczniowie, ale ważni też jesteśmy My nauczyciele i Nasze poczucie bezpieczeństwa, wpływ oraz sens Naszej codziennej pracy. Wszyscy trochę przywykliśmy do zdalnej misji. Będziemy teraz musieli na nowo odnaleźć się w szkole, wśród uczniów. To może być trudny powrót dla niektórych. I tego powrotu obawiamy się wszyscy. Miejmy wielką nadzieję, jako dyrekcja, współpracownicy, ale także rodzice, że będzie Nam przyświecało pełne zrozumienie i szacunek, bo przecież walczymy razem o lepszą przyszłość dla kolejnych pokoleń.
Jak możemy jako nauczyciele przygotować się na ten powrót do szkoły? Nie da się wszystkiego przewidzieć. To jest proces, który się nie kończy. Każdy dzień będzie inny, cały czas będziemy uczyć się podejścia do nowych sytuacji, odkrywać wcześniejsze doświadczenia z przedcovidowej normalności w nowych realiach, transformując Nasze emocje, wymagania, potrzeby i sposoby kontaktu interpersonalnego. Ale na pewno będziemy dzięki temu mądrzejsi i silniejsi, bardziej otwarci na potrzeby drugiej osoby.

UCZNIOWIE I ICH DOBROSTAN
Są na pewno wśród uczniów i uczennic przypadki, że nie chcą wracać do szkoły, mając różne obawy. Nie rozumieją też, po co. Wyczuwalne jest pewnego rodzaju napięcie, nienazwany niepokój. Niektórzy mają też duże oczekiwania z tym powrotem związane: że będzie inaczej, lepiej. A jednocześnie zupełnie nie wiedzą, co je w szkole spotka. Czy będzie przyjemnie, pozytywnie i w miarę normalnie?
My dorośli – nauczyciele i rodzice - musimy koniecznie zadbać o emocje uczniów. Komunikować, gdzie i po co wracają. Co się w szkole będzie działo, czego tam nie doświadczą. Co może być trudne, a co dobre. O szkole nie można myśleć i mówić tylko w kontekście lekcji, podręczników i tradycyjnego nauczania. Ważniejsze jest zadbanie o socjalizację, o wzajemne relacje, dobrostan i komunikację między wszystkimi członkami społeczności szkolnej. Proces reintegracji będzie najważniejszym elementem całej tej łamigłówki, z którą już za chwilę będziemy się mierzyć i obyśmy rozwiązali ją bezbłędnie, bo to zaważy na kolejnym roku szkolnym i przyszłości goworowskiej społeczności szkolnej.

JAKIE LEKCJE?
Lepiej na pewno będzie aranżować sytuacje, w których uczniowie będą mogli bezpiecznie spotkać się z rówieśnikami, wspólnie porobić coś, co lubią, co jest dla nich ważne. Na pewno dobrym pomysłem będzie przeniesienie zajęć poza mury szkoły, aby młodzi ludzie mogli być razem, w grupach, ale na zewnątrz (lekcja języka polskiego w Bibliotece Publicznej, przyrody czy biologii na łonie natury, plastyki w plenerze, muzyki i religii w kościele parafialnym, historii na Ławeczce Niepodległości, czy matematyki w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy). Będą się mogli poznawać na „nowo” ze sobą, ale też z nauczycielami. Warto zastanowić się nad odłożeniem podręczników na bok, chociaż na moment. Jeśli jednak zdecydujemy się na prowadzenie typowych lekcji, to powinny one też tworzyć interakcję społeczną. Rozmowy, wspólna praca, wzajemne uczenie się, okazja do refleksji i zadawania pytań, to praktyczna lekcja rozwijająca społeczne kompetencje, których deficyty na pewno zaobserwujemy przy pierwszych zajęciach z uczniami.

SPRAWDZIANY, KLASÓWKI I KARTKÓWKI
Co ze sprawdzianami, klasówkami i kartkówkami? Wielu uczniów i rodziców ma obawy, że będzie ich masa. One nie zniknęły w trakcie nauki na odległość. Jaką przyjąć taktykę? Nie widzę teraz sensu, abyśmy weryfikowali dotychczasowe ocenianie uczniów, chcąc udowodnić, że to co robiliśmy w kwestii podsumowania pracy, zaangażowania i osiągnięć uczniowskich było słuszne czy mniej słuszne, a może błędne i nie trafione. Czy będziemy starali się na nowo zrekalkulować dotychczasowe ocenianie? Jeśli tak – to będzie zwrot w ślepą uliczkę, tzw. strzał w pedagogiczne kolano i stoczenie się po równi pochyłej w niebyt edukacyjnego autorytetu. Czy racjonalna i sensowna będzie taktyka wprowadzenia nagłego wzmocnienia i masowego testowania wiedzy dzieci. Uważam, że teraz tego nie należy stosować. Dawno uczniowie nie byli w sytuacji, w której w klasie, w szumie i stresie, musieliby pisać test. To może odebrać im pewność siebie, zakłócić koncentrację, zniechęcić do szkoły, w której czują się kontrolowani i osaczeni. Jeśli jednak już mamy robić sprawdziany, klasówki i kartkówki, to na pewno nie takie, które kończą się oceną i są formą udowadniania, „czego uczeń nie umie”. Lepiej sprawdzić, co uczniowie potrafią, bez oceniania, choć z docenieniem, np. zapraszając ich do tworzenia zadań z wybranych działów czy tematów oraz organizując dyskusje wokół kluczowych zjawisk, w czasie których będą mogli odwołać się do zdobytych umiejętności i wiedzy. Najwięcej możemy dowiedzieć się o uczniach przyglądając się im, rozmawiając z nimi, dając im możliwość wykazania się w małych zadaniach, pracy w grupie. Pozwoli to też mniej odczuć samym uczniom, że w tym czasie między nimi pojawiły się być może większe różnice w osiągnięciach. A nauczyciele to z pewnością wychwycą poprzez te nietypowe sytuacje uczące i na pewno będą wiedzieli, co w takiej sytuacji dalej czynić i na co zwrócić szczególną uwagę.

„PRÓBOWAĆ KAŻDY MOŻE I NAWET POWINIEN”
Najbliższe tygodnie to czas na to, by próbować i poszukiwać najlepszych rozwiązań. Akceptować ewentualne błędy, które na pewno będą się pojawiać. Podejmować decyzje, ale także je zmieniać. Należy odciąć się grubą kreską od tego niebywale trudnego czasu z przeszłości i myśleć przede wszystkim o pozytywnej, szkolnej normalności oraz lokalnej przyszłości w wymiarze edukacyjnym, zastanawiając się jak te wszystkie dobre praktyki ze zdalnego nauczania będzie można wykorzystać i przekuć to w rozwój szkoły w kolejnych latach jej funkcjonowania. Wchodzimy w sytuację niepewną, może jeszcze bardziej niż kiedy zaczynała się zdalna szkoła. Dużo mniej wiemy o tym, jacy wrócą do szkoły uczniowie. Przed Nami znaczące wyzwanie. Musimy sobie z tym poradzić. Do wszystkiego można dojść małymi krokami, ale niezbędna jest wiara, pozytywna energia i ten etos pracy pedagoga, który widoczny jest w każdym z Nas. Ten czas, który przed Nami – to potrzeba bliskości, empatii, radości i serdeczności. To czas mentora i tutora, a nie kontrolera i dyktatora.

ROZSTANIA I POWROTY
Szkoła, do której wracamy, będzie inna. Wierzę, że będzie to bardziej uważna szkoła, spersonalizowana na dobro dziecka, przede wszystkim na jego sferę emocjonalną. Ten okres zdalny dostarczył nam dużo wniosków dyrektorskich, nauczycielskich, ale też rodzicielskich. Mamy większą wiedzę, czego tej szkole brakuje, co się sprawdza, a co nie. To będzie też, mam nadzieję, szkoła odporniejsza i bardziej elastyczna - nawet jak przyjmiemy jakieś priorytety i cele, to rzeczywistość będzie to weryfikowała. I to tak powinno być. Szkoła musi nadążać za zmianami i się do nich dostosowywać, gdzie aktualnie widzę wyższość teorii Maslowa nad Bloomem (potrzeby ponad wiedzę). Wierzę też w to, że to będzie szkoła, w której dużą rolę odgrywać będą relacje - nie tylko między uczniami, ale także uczniów z nauczycielami, oraz dyrekcji z gronem pedagogicznym. I na koniec, wierzę głęboko we wszystkich, do tej szkoły wracających - w uczniów, w nauczycieli (teraz bardziej pedagogów i terapeutów), w szkolnych liderów. Damy radę! Przy odrobinie odwagi, współpracy i wzajemnym zrozumieniu.

Jacek Dobrzyński

Ogłoszenie

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie!!!

W nawiązaniu do rozporządzenia MEiN z 29 kwietnia 2021 r. W sprawie wprowadzanych zmian, dotyczących powrotu uczniów klas IV-VIII do nauczania stacjonarnego w systemie hybrydowym, od poniedziałku 17 maja do piątku 21 maja bieżącego roku, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie przywraca stacjonarną działalność w zakresie funkcjonowania klas IV, V i VIII* oraz kontynuacji zdalnego nauczania w klasach VI i VII. Jesteśmy przygotowani na przyjęcie uczniów oraz służymy wsparciem. Proszę śledzić komunikaty i ogłoszenia publikowane na szkolnej stronie internetowej. Zachęcam również do kontaktu telefonicznego, mailowego z wychowawcami oraz dyrekcją szkoły.

Z szacunkiem i radością Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński

* uwaga!!!: Proszę zapoznać się z aktualizacją harmonogramu przywozów i odwozów dzieci i uczniów, przydziałem sal lekcyjnych dla klas I, II, III, IV, V i VIII, harmonogramem dzwonków oraz przerw obiadowych dla poszczególnych grup. Stołówka i świetlica szkolna funkcjonują bez zmian i są przygotowane na powrót uczniów z klas IV-VIII w systemie hybrydowym!

Rozporządzenie MEiN z 29 kwietnia 2021 r.

Harmonogram zajęć hybrydowych dla klas IV-VIII w SP w Goworowie w okresie 17-28.05.2021 r.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych - aktualizacja z 17.05.2021 r.

Harmonogram dzwonków w roku szkolnym 2020-2021 - klasy IV, V i VIII - obowiązuje od 17.05.2021 r.

Grupy żywieniowe na stołówce szkolnej od 17.05.2021 r.

Przywozy dzieci i uczniów do SP w Goworowie - obowiązują od 17.05.2021 r.

Odwozy dzieci i uczniów z oddziałów 0 i klas I-VIII SP w Goworowie po korekcie - obowiązują od 17.05.2021 r.

 

 

 

Ja i moja pasja


Starając się iść z duchem czasu, wprowadzać zmiany, realizować nowe pomyły, uczyć na przykładach, wdrożyłyśmy innowację pedagogiczną Ja i moja pasja.
Jej głównym celem było odkrycie własnych pasji, wyzwolenie ambicji oraz zainspirowanie innych. W ubiegłym roku organizowałyśmy spotkania z ciekawymi ludźmi, np.: z p. Agnieszką Glabas, p. Małgorzatą Staniszewską, p. Aldoną Orłowską. Ze względu na epidemię w kraju, ograniczone kontakty społeczne i naukę zdalną, wystąpił u nas online Sensei karate – Mistrz Świata – Krzysztof Markowski. Spotkanie to stało się pomysłem do odnalezienie i zaprezentowania naszych lokalnych pasjonatów.
Nawiązaliśmy współpracę z Gminną Biblioteką Publiczną w Goworowie, której efektem jest praca zbiorowa / zakładka na stronie GBP – Ja i moja pasja.

https://gbp.goworowo.pl/category/ja-i-moja-pasja/
Dziękujemy: p. Dyrektor, Nauczycielom, Rodzicom, Uczniom, którzy podsunęli pomysły na realizację swoich marzeń i doskonalenie samych siebie.

Agnieszka Kosiorek i Agnieszka Dąbrowska

Oferta edukacyjna

Czym zaciekawić? Nasze rozmowy o sztuce…


„Wytwory artystyczne, które towarzyszą nam od początku świata , świadczą o tym, że ludzkość nie potrafi żyć bez sztuki” – tak rozpoczęła się dyskusja o sztuce na edukacji polonistyczno-społecznej.
Czym jest sztuka?
Temat wywołał duże zainteresowanie wśród uczniów klasy III w Filii w Szczawinie. W dyskusji padały hasła: malarstwo, rzeźba, fotografia, film, architektura.

Czym jest więc sztuka współczesna?
Zwróciłam uwagę swoim uczniom na zmiany, jakie pełni sztuka na przestrzeni cywilizacji. Artysta na początku był rzemieślnikiem w dziedzinie dekoracji i architektury, a dziś jest interpretatorem otaczającego nas świata. Jednym z haseł, jakie przyświeca w historii sztuki współczesnej jest „sztuka dla sztuki”, którego celem jest zwrócenie uwagi, by artyści dla swoich poszukiwań znajdowali różne środki wyrazu.
Do najwcześniej wprowadzonych nowatorskich rozwiązań należą abstrakcje, collage, fotomontaż. Uczniowie klas I-III uwielbiają te techniki.
Nasze rozmowy o sztuce nie mogły obyć się bez twórczości artystycznej. Mali artyści, bo taką rolę dziś przyjęli, stworzyli własne obrazy i rzeźby, w których wyrazili współczesne cechy sztuki. Trzecioklasiści zorganizowali szkolną wystawę - galerię prac.

Wychowawca: Barbara Rutkowska

XII Konkurs Biologiczny pod patronatem Starosty Ostrołęckiego.

Uczennice klasy 8a
Aleksandra Dobkowska i Julia Dymerska
reprezentowały naszą społeczność w XII Konkursie Biologicznym pod patronatem Starosty Ostrołęckiego. Hasło tegorocznego konkursu brzmiało „CHOROBY A ZDROWIE CZŁOWIEKA”.
Celem konkursu było pogłębianie wiedzy i umiejętności na temat chorób, a także ich wpływu na zdrowie człowieka. Uczennice naszej szkoły wykazały się bardzo wysoką wiedzą i znajomością zagadnień dotyczących zachowań prozdrowotnych. Julia Dymerska uzyskała wyróżnienie.
Jesteśmy z Was bardzo dumni, ponieważ godnie reprezentujecie naszą szkołę. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Jadwiga Gołębiewska

Trochę zabawy podczas nauki zdalnej

Nauka języka angielskiego podczas nauczania zdalnego, mimo iż niełatwa, może być nie tylko owocna, ale i zabawna. Uczniowie klas 4b i 5b zaprezentowali, w jak ciekawy sposób utrwalić zarówno słownictwo jak i gramatykę. Chętne dzieci z klasy 4b wykonały pomysłowe słowniczki rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych w programie Scratch, natomiast dzielni piątoklasiści nagrali bardzo fajne filmiki w celu utrwalenia form czasu present simple i present continuous. Na uznanie zasługuje pomysłowość i zaangażowanie uczniów, dzięki którym można dostrzec pozytywne efekty pracy w tym trudnym czasie nauki zdalnej. A oto niektóre z nadesłanych prac.

Karolina Dąbrowska

 

 

 

Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w latach 2021-2023

Egzaminy zewnętrzne w 2022 r. przeprowadzane na takich samych zasadach jak egzaminy w 2021 r. oraz rezygnacja z progu zdawalności na egzaminie maturalnym z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w 2023 r. – to najważniejsze rozwiązania ogłoszone 21 kwietnia przez Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka.

Egzaminy zewnętrzne w 2021 r.


W 2021 r. egzaminy zewnętrzne zostaną przeprowadzone zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w sierpniu 2020 r., tj.
1. egzamin maturalny – od 4 do 20 maja,
2. egzamin ósmoklasisty – od 25 do 27 maja,
3. egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy – od 7 czerwca do 8 lipca.
Podobnie jak w roku ubiegłym wszystkie egzaminy zostaną przeprowadzone w ścisłym reżimie sanitarnym zgodnie z Wytycznymi opracowanymi przez CKE, MEiN i GIS, które zostały ogłoszone na stronie internetowej CKE 19 kwietnia br.

Egzaminy zewnętrzne w 2022 r.


W 2022 r. egzaminy zewnętrzne zostaną przeprowadzone w większości na tych samych zasadach, jakie obowiązują w 2021 r.
W przypadku egzaminu ósmoklasisty w 2022 r. oznacza to, że:
• zadania egzaminacyjne będą sprawdzały wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych z grudnia 2020 r., a nie jak w ubiegłych latach w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego,
• obowiązują aneksy do informatorów opublikowane w grudniu 2020 r. i dostępne na stronie internetowej CKE,
• uczniowie przystąpią do egzaminu z trzech przedmiotów, tj. z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego nowożytnego; nie będzie przeprowadzany egzamin z przedmiotu dodatkowego (egzamin ten zostanie przeprowadzony po raz pierwszy w 2024 r.),
• w arkuszach egzaminacyjnych będzie mniej zadań niż było w roku 2019, natomiast czas na rozwiązanie zadań pozostanie taki sam jak dotychczas,
• w arkuszach egzaminacyjnych będzie mniej zadań otwartych,
• w przypadku egzaminu z języka polskiego uczeń będzie mógł wybrać temat wypracowania spośród dwóch: rozprawki albo opowiadania, a w wypracowaniu będzie mógł odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu,
• w przypadku egzaminu z matematyki w arkuszu nie będzie zadań dotyczących dowodów geometrycznych, a wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii będą sprawdzane w ograniczonym zakresie,
• w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego oczekiwanym średnim poziomem biegłości językowej, w tym w zakresie środków językowych w wypowiedziach pisemnych, będzie poziom A2 (w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

Egzaminy zewnętrzne w 2023 r.


Planuje się, że w 2023 r. egzaminy zewnętrzne zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o systemie oświaty, rozporządzeniach o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym oraz rozporządzeniach o podstawie programowej kształcenia ogólnego odpowiednio w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej. Do obecnie obowiązujących przepisów prawa wprowadzone zostaną dwie zmiany, tj.
1. w przypadku egzaminu ósmoklasisty w 2023 r. – rezygnacja z egzaminu z przedmiotu dodatkowego do wyboru (egzamin ten zostanie po raz pierwszy przeprowadzony w 2024 r.)
2. w przypadku egzaminu maturalnego w 2023 r. – rezygnacja z obowiązku zdania (tj. zdobycia co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania) egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym (obowiązek ten zostanie wprowadzony od 2025 r.).
Ewentualne decyzje dotyczące zawężenia zakresu wiadomości i umiejętności sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych w 2023 r. będą podejmowane – w zależności od sytuacji epidemicznej – w roku szkolnym 2021/2022.

Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński

Źródło: MEiN

Informacja o egzaminie ósmoklasisty 2021

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020-2021 - aktualizacja z 19.04.2021 r.

Wytyczne CKE, MEiN i GIS dotyczące organizacji i przeprowadzania egzaminów w 2021 r.

Harmonogram dyżurów animatora na Orliku - maj 2021 r.

Ogłoszenie

 Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

W nawiązaniu do rozporządzenia MEiN z 29 kwietnia 2021 r. W sprawie wprowadzanych zmian, dotyczących powrotu uczniów klas I-III do nauczania stacjonarnego od wtorku 4 maja 2021 r., Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie wraz z jej filią w Szczawinie przywraca pełną stacjonarną działalność w zakresie funkcjonowania klas I-III*. Dzieci i uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, uczniowie klas VIII, chcący skorzystać z konsultacji indywidualnych lub grupowych oraz dzieci pracowników służby zdrowia, służb ratunkowych i porządkowych korzystają ze wsparcia szkoły na dotychczasowych warunkach. Jesteśmy przygotowani na przyjęcie uczniów oraz służymy wsparciem. Proszę śledzić komunikaty i ogłoszenia publikowane na szkolnej stronie internetowej. Zachęcam również do kontaktu telefonicznego, mailowego z wychowawcami  oraz dyrekcją szkoły. 

 

 Z szacunkiem i serdecznością
Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński

*  uwaga:  proszę zapoznać się z aktualizacją harmonogramu przywozów i odwozów dzieci i uczniów, przydziałem sal lekcyjnych dla klas I-III, harmonogramem dzwonków oraz przerw obiadowych dla poszczególnych grup. Stołówka i świetlica szkolna funkcjonują bez zmian i są przygotowane na powrót uczniów z klas I-III w pełnym składzie!

Rozporządzenie MEiN z 29.04.2021 r.

Przydział sal lekcyjnych dla klas I-III w SP w Goworowie w okresie 04-14.05.2021 r.

Przywozy dzieci i uczniów do SP w Goworowie po korekcie - obowiązują od 04.05.2021 r.

Odwozy dzieci i uczniów z oddziałów 0 i klas I-III SP w Goworowie po korekcie - obowiązują od 04.05.2021 r.

Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach - komunikat

Harmonogram dzwonków - oddziały 0 i klasy I-III - obowiązuje od 04.05.2021 r.

Grupy żywieniowe na stołówce szkolnej od 04.05.2021 r.

 

Najlepsze życzenia z okazji Dnia Dziecka dla Uczniów naszej szkoły i Uczniów filii w Szczawinie.

KONSULTACJI CZAS …


Od poniedziałku 25 maja 2020 r. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie ruszyła z konsultacjami dla uczniów klas VIII. Propozycja spotkań z nauczycielami poszczególnych przedmiotów nauczania w formule indywidualnej i grupowej ma szczególne znaczenie, mając na względzie okres kończącego się roku szkolnego i przede wszystkim ostatnie trudne miesiące nauczania na odległość. Zapewnione wsparcie dla uczniów wynika z Naszej troski o ich wyniki, w związku z klasyfikacją końcoworoczną oraz egzaminami, które już niebawem (16-18 czerwca). Na terenie szkoły obowiązują procedury dotyczące reżimu sanitarnego odnośnie zagrożenia epidemiologicznego. Jesteśmy w pełni przygotowani pod względem organizacyjnym i higieniczno-sanitarnym, spełniając surowe kryteria GIS i MZ.
Od 1 czerwca 2020 r. oprócz uczniów klas VIII zapraszamy wszystkich pozostałych z młodszych klas II etapu edukacyjnego, zapewniając im i umożliwiając kontakt ze swoimi Nauczycielami w murach ukochanej Szkoły.
Czekamy na Was i zapraszamy do współpracy!

Pozdrawiamy słonecznie i antywirusowo!
Dyrekcja wraz z Gronem Pedagogicznym
oraz Pracownikami Administracji i Obsługi

 

Trudne decyzje…

Od poniedziałku 18 maja 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie - Filii w Szczawinie wznowił swoją działalność oddział przedszkolny obejmujący 3,4,5-latków. Decyzję o wysłaniu dzieci do placówki podjęli rodzice, mając na uwadze procedury higieniczno-sanitarne i względy bezpieczeństwa. Realizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami dydaktyki. Dzieci przebywają w oddziale przedszkolnym w godzinach 7:30–16:30.
Tydzień później, od 25 maja 2020 r., rozszerzyliśmy funkcjonowanie, wznawiając zajęcia w oparciu o realizację podstawy programowej w klasach I-II. Rodzice na zasadzie dobrowolności, zdecydowali o posłaniu dzieci do szkoły i podjęciu przez nich nauki w systemie stacjonarnym. Zajęcia dydaktyczne z edukacji wczesnoszkolnej oraz zajęcia dodatkowe prowadzone są według planu, który obowiązywał przed 12 marca 2020 r. Opracowane procedury i podjęte działania regulują kwestie właściwej organizacji i funkcjonowania szkoły, zapewniając uczniom i pracownikom poczucie komfortu i bezpieczeństwa, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Pozdrawiamy słonecznie!
Kierownik filii, wychowawcy i nauczyciele

Konsultacje dla Uczniów naszej szkoły.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!
W nawiązaniu do komunikatu MEN w sprawie rozszerzania funkcjonowania szkół podstawowych, od poniedziałku 1 czerwca 2020 r. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie kontynuuje swoją działalność w zakresie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z oddziałów „0”, zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami dydaktyki dla klas I-III oraz konsultacji indywidualnych i grupowych dla uczniów II etapu edukacyjnego: klasy IV-VIII. Zapraszamy wszystkie dzieci i uczniów do uczestnictwa w wyżej wymienionych formach. Proszę jednocześnie o zapoznanie się z wydanym zarządzeniem dyrektora szkoły w sprawie organizacji i funkcjonowania szkoły. Jesteśmy przygotowani na przyjęcie uczniów i służymy wsparciem, ale oczekujemy od Państwa przemyślanych decyzji. Proszę śledzić komunikaty i ogłoszenia publikowane na szkolnej stronie internetowej. Zachęcam równocześnie do kontaktu telefonicznego, mailowego z wychowawcami oraz dyrekcją szkoły.

Z poważaniem i serdecznością
Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński

Ważna informacja - konsultacje dla Uczniów naszej szkoły harmonogram w dniach 22.06.2020 r. (poniedziałek) i 25.06.2020 r. (czwartek)

Wytyczne GIS, MZ i MEN - konsultacje

Wytyczne GIS, MZ i MEN - edukacja wczesnoszkolna

Wytyczne CKE, MEN i GIS - przeprowadzenie egzaminów

Rekomendacje GIS - zajęcia rewalidacyjne

Zwrot książek do biblioteki szkolnej

UCZNIOWIE I RODZICE
Biblioteka szkolna chce przekazać Wam wytyczne dotyczące zwracania wypożyczonych książek do biblioteki szkolnej:
1. Termin zwracania wypożyczonych książek (poza podręcznikami) – od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 12.00 Prosimy o zmobilizowanie się, aby wszystkie książki w tych dniach trafiły do biblioteki, ponieważ zwrot w obecnej sytuacji będzie utrudniony.
2. W bibliotece szkolnej może przebywać tylko jedna osoba.
3. Przypominamy, o konieczności posiadania ochrony zakrywającej usta i nos, zakładaniu rękawic oraz dezynfekcji rąk przy wejściu do biblioteki.
O zwrocie podręczników zostaniecie poinformowani w innym terminie za pomocą dziennika elektronicznego przez nauczycieli biblioteki szkolnej.

Powrót do szkoły infografika


Wznowienie zajęć w klasach I-III szkoły podstawowej - 25.05.2020 r.

 

SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY UCZNIOWIE!!!

W NAWIĄZANIU DO KOMUNIKATU MEN W SPRAWIE PRZYWRÓCENIA FUNKCJONOWANIA KLAS I-III W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, OD PONIEDZIAŁKU 25 MAJA 2020 r. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GOWOROWIE ORAZ JEJ FILIA W SZCZAWINIE WZNAWIAJĄ SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ. ZAPRASZAMY UCZNIÓW EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ NA ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE Z ELEMENTAMI DYDAKTYKI*. PROSIMY JEDNOCZEŚNIE O ZAPOZNANIE SIĘ Z WYDANYM ZARZĄDZENIEM DYREKTORA SZKOŁY W SPRAWIE ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA PLACÓWEK. JESTEŚMY PRZYGOTOWANI NA PRZYJĘCIE DZIECI I SŁUŻYMY WSPARCIEM, ALE OCZEKUJEMY OD PAŃSTWA PRZEMYŚLANYCH DECYZJI. PROSZĘ ŚLEDZIĆ KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA PUBLIKOWANE NA SZKOLNEJ STRONIE INTERNETOWEJ. ZACHĘCAM RÓWNOCZEŚNIE DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO, MAILOWEGO Z WYCHOWAWCAMI, KIEROWNIKIEM FILII ORAZ DYREKCJĄ SZKOŁY. 

Z POWAŻANIEM I SERDECZNOŚCI

DYREKTOR SP im. M. KOPERNIKA W GOWOROWIE

mgr Jacek Dobrzyński

* - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w SP im. M. Kopernika w Goworowie

- zajęcia dydaktyczne w SP im. M. Kopernika w Goworowie – Filii w Szczawinie

Ogłoszenie - konsultacje dla klas VIII szkoły podstawowej - 25.05.2020 r.

OGŁOSZENIE

SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY UCZNIOWIE!
W NAWIĄZANIU DO KOMUNIKATU MEN W SPRAWIE PRZYWRÓCENIA FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, OD PONIEDZIAŁKU 25 MAJA 2020 r. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GOWOROWIE WZNAWIA SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ. ZAPRASZAMY UCZNIÓW KLAS VIII DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH INDYWIDUALNYCH I GRUPOWYCH Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW NAUCZANIA WEDŁUG OPRACOWANEGO HARMONOGRAMU. PROSZĘ JEDNOCZEŚNIE O ZAPOZNANIE SIĘ Z WYDANYM ZARZĄDZENIEM DYREKTORA SZKOŁY W SPRAWIE ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA SZKOŁY. JESTEŚMY PRZYGOTOWANI NA PRZYJĘCIE UCZNIÓW I SŁUŻYMY WSPARCIEM, ALE OCZEKUJEMY OD PAŃSTWA PRZEMYŚLANYCH DECYZJI. PROSZĘ ŚLEDZIĆ KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA PUBLIKOWANE NA SZKOLNEJ STRONIE INTERNETOWEJ. ZACHĘCAM RÓWNOCZEŚNIE DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO, MAILOWEGO Z WYCHOWAWCAMI ORAZ DYREKCJĄ SZKOŁY.

Z POWAŻANIEM I SERDECZNOŚCIĄ
DYREKTOR SP im. M. KOPERNIKA W GOWOROWIE
mgr Jacek Dobrzyński

Zarządzenie Nr 11/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie z dnia 18 maja 2020 r.

 

Harmonogram konsultacji dla klas ósmych

Harmonogram konsultacji wersja PDF.

Informacje i komunikaty - rekrutacja i egzaminy

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH


12-05-2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konsultacje w sprawie nowych terminów postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021. Konsultacje trwają do 13 maja br. Główne kwestie ujęte w projekcie harmonogramu to: terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Proponowany harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmian w terminach tegorocznego egzaminu ósmoklasisty.
Terminy składania wniosków i dokumentów
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 15 czerwca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r. Wyjątek stanowią:
• szkoły ponadpodstawowe dwujęzyczne,
• oddziały dwujęzyczne,
• oddziały międzynarodowe,
• oddziały przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej,
• oddziały wymagające od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji,
oraz szkoły i oddziały prowadzące szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane będą do dnia poprzedzającego przeprowadzenie w I terminie odpowiednio sprawdzianu kompetencji kierunkowych, predyspozycji językowych, kompetencji językowych i prób sprawności fizycznej, o których mowa w pkt. 3-5 harmonogramu (projekt harmonogramu dostępny jest tutaj). Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej.
• Termin składania świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu
Do 4 sierpnia 2020 r. należy złożyć uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (może być także wersja elektroniczna).
• Termin ogłoszenia list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
12 sierpnia 2020 r. zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkół.
• Termin ogłoszenia list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
19 sierpnia 2020 r. zostaną ogłoszone listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkół. Ministerstwo Edukacji Narodowej podaje, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie. Jednocześnie MEN informuje, że listy z wynikami postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych mogą być publikowane na stronach internetowych szkół.
Dodatkowe terminy składania dokumentów
Od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. rodzice kandydata zakwalifikowanego do szkoły muszą doręczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu, o ile nie zrobili tego w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w terminie do 4 sierpnia br. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe należy doręczyć także zaświadczenie lekarskie, które zawiera orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. W przypadku braku możliwości złożenia takich zaświadczeń lub orzeczeń, rodzic kandydata (lub pełnoletni kandydat) informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. W informacji należy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r. Niezłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.
Brak rekrutacji uzupełniającej
W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 brak postępowania uzupełniającego. Jest to związane z brakiem możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu ustawowego tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne (art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe). Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, będą przyjmowani do tych szkół na podstawie decyzji dyrektora placówki (art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe). Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

Źródło:
www.gov.pl

 

Zajęcia lekkoatletyczne od 1.06.2020 r.

Funkcjonowanie szkoły od 18.05.2020 r.

100 rocznica narodzin Karola Wojtyły.

Ojcze Święty, Pamiętamy!
                                                                                         Nie zastąpi Ciebie nikt...

18 maja 2020 roku mija sto lat od narodzin Karola Wojtyły.
Od 15 lat uczniowie, nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej w Goworowie pielęgnują pamięć o Papieżu, Świętym Janie Pawle II, Patronie naszego Gimnazjum, w postaci konkursu recytatorskiego pod hasłem: Najpiękniejsze wiersze polskie w hołdzie Papieżowi Janowi Pawłowi II.  Nie przeszkodziła nam epidemia w uczczeniu 100 rocznicy urodzin. Na cześć Wielkiego Polaka zaproponowałyśmy uczniom recytację wierszy autorstwa Jana Pawła II (Karola Wojtyły). Ucieszył nas fakt, że mimo okoliczności, uczniowie chętnie przyjęli wyzwanie.
16 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie poszukało, poczytało i wyrecytowało ,,Najpiękniejsze wiersze polskie w hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi II.
Oto lista:
1.Anna Twardziak, kl.4b, ,,Mysterium Meum Mihi.
2. Łucja Dudziec, kl.4b, ,,Chwała Ci Janie Pawle.
3. Natalia Zalewska, kl.4a, ,,Pontyfikat.
4. Natalia Dobkowska, kl.4a, ,,Wybrzeża pełne ciszy.
5. Aleksandra Parzych, kl.4b, ,,Powoli schodek za schodkiem.
6. Aleksandra Dobkowska, kl.7a, ,,Do sosny Polskiej.
7. Julia Subzda, kl.7a, ,,Nie lękajcie się.
8. Andrzej Pietras, kl.6c, ,,Niewidomi.
9. Małgorzata Sadowska, kl.7b, ,,Synu, kiedy odejdziesz.
10. Agata Dobrowolska, kl.7c, ,,Emilii- Matce mojej.
11.Aleksandra Rybaczyk, kl.7c, ,,Źródło.
12.Oliwia Sawicka, kl. 6b,  ,,Cierpienie.
13.Przemysław Czerepski, kl.6b, ,,Uwielbiam cię...
14.Marta Dymerska,kl.5a, ,,Emilii- Matce mojej...
15.Amelia Rurka, kl.5a, Miłość...

16. Nikola Klimaszewska, kl. 5a, "Ojcze Święty"
17. Natalia Gąsior , kl.8a, ,,Miłość...
Nauczyciele również zareagowali pozytywnie i zdalnie wsparli pomysł nagrania interpretacji wiersza. Pomogli w wyborze wiersza i nauce recytacji. Wszyscy biorący udział w tegorocznej nietypowej edycji konkursu, zostaną tradycyjnie nagrodzeni przez GOKSiR i Bibliotekę Publiczną w Goworowie.
Krótki montaż słowno - muzyczny z okazji setnej rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II zostanie zaprezentowany 17 maja 2020 r. (niedziela) na mszy świętej o godzinie 11.00. w naszym kościele parafialnym.
Można będzie też odsłuchać tegorocznych wykonawców na stronie internetowej Szkoły Podstawowej, Urzędu Gminy , GOKSiR i kanale youtube.
Mimo  zaistniałej sytuacji i wyjątkowych okoliczności cieszy fakt, że pamięć o Wielkim Polaku ciągle trwa i łączy pokolenia.

Agnieszka Kosiorek
Ewa Lubiak

OGŁOSZENIE

SZANOWNI PAŃSTWO, DROGIE DZIECI!!!

W ZWIĄZKU Z DECYZJĄ WÓJTA GMINY GOWOROWO Z DNIA 15 MAJA 2020 r. ORAZ W NAWIĄZANIU DO KOMUNIKATU MEN W SPRAWIE PRZYWRÓCENIA FUNKCJONOWANIA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, OD PONIEDZIAŁKU 18 MAJA 2020 r. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GOWOROWIE ORAZ JEJ FILIA W SZCZAWINIE WZNAWIAJĄ SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ. ZAPRASZAMY DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE Z ELEMENTAMI DYDAKTYKI. PROSIMY JEDNOCZEŚNIE O ZAPOZNANIE SIĘ Z PROCEDURAMI SANITARNO - HIGIENICZNYMI I BEZPIECZEŃSTWA, OBOWIĄZUJĄCYMI NA TERENIE PLACÓWEK. JESTEŚMY PRZYGOTOWANI NA PRZYJĘCIE DZIECI I SŁUŻYMY WSPARCIEM, ALE OCZEKUJEMY OD PAŃSTWA PRZEMYŚLANYCH DECYZJI. PROSZĘ ŚLEDZIĆ KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA PUBLIKOWANE NA SZKOLNEJ STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ NA STRONIE URZĘDU GMINY GOWOROWO. ZACHĘCAM RÓWNOCZEŚNIE DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO, MAILOWEGO Z WYCHOWAWCAMI, KIEROWNIKIEM FILII ORAZ DYREKCJĄ SZKOŁY.

Z POWAŻANIEM I SERDECZNOŚCIĄ
DYREKTOR SP im. M. KOPERNIKA W GOWOROWIE
mgr Jacek Dobrzyński

Procedury sanitarno-higieniczne i bezpieczeństwa

Załącznik Nr 1 - oświadczenia rodzica

Załącznik Nr 2 - deklaracja rodzica

Szkolny Konkurs Plastyczny - Laurka dla Ojca Świętego Jana Pawła II

 

Serdecznie zapraszamy pięciolatków oraz uczniów z oddziałów przedszkolnych „0” i kl. I-III z rodzicami do udziału w konkursie Laurka dla Ojca Świętego Jana Pawła II, który jest zorganizowany dla uczczenia 100 rocznicy urodzin Papieża Polaka. Z uwagi na wyjątkowe okoliczności i panującą sytuację, prace przesyłane będą drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje w regulaminie konkursu.

Zapraszamy!

Regulamin  konkursu plastycznego

 Laurka dla Ojca Świętego Jana Pawła II

Celem konkursu Laurka dla Ojca Świętego Jana Pawła II jest:

- uczczenie i wspólne świętowanie 100 rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II,

- kultywowanie pamięci o Papieżu,

 1. Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu jest nauczyciel religii Katarzyna Bochenek.
 2. Tematyką pracy konkursowej jest stworzenie laurki dla świętego Jana Pawła II z okazji 100 rocznicy urodzin.
 3. Formą dopuszczającą pracę do konkursu jest praca plastyczna formatu A4 lub mniejsza o dowolnej technice ręcznie wykonanej. Pracę należy sfotografować, a jej zdjęcie wysłać do organizatora konkursu. Laurka musi być sfotografowana tak, by była dobrze widoczna. Zdjęcie powinno być wyraźne, nierozmazane, dobrej jakości.
 4. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria: technika wykonanej pracy, kompozycja – przejrzyste i czytelne prezentowanie treści, oryginalność, pracochłonność, estetyka.
 1. Kategorie wiekowe uczniów: a) 5-latki, kl. 0 - I (prace  rodzinne – we współpracy z rodzicami), b) kl. II - III (prace  rodzinne – we współpracy z rodzicami).
 2. Termin składania prac konkursowych: do 27 maja 2020 roku. Prace wysłane po określonym w regulaminie terminie, nie wezmą udziału w konkursie.
 3. Oceny prac i wyboru zwycięzców dokona jury w terminie do 29.05.2020 roku.
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 31 maja 2020 r. na stronie internetowej szkoły. Decyzja jury jest ostateczna.
 5. Nagrody: Jury powołane przez organizatora wybierze 3 zwycięskie prace w każdej kategorii wiekowej: 5- latki, kl.0-I oraz kl. II-III.
  Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody rzeczowe. Uczestnicy konkursu z klas I-III dodatkowo otrzymają celującą cząstkową ocenę z religii.
 6. Wykorzystanie nagrodzonych prac i ochrona danych osobowych. Udział w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na prezentowanie pracy na stronie internetowej szkoły oraz w kronice szkoły, a także podanie imienia i nazwiska dziecka, jako uczestnika konkursu. Prace przesłane przez uczniów będą tylko udostępnione na szkolnej stronie internetowej lub w kronice.
 7. Uczestnictwo w konkursie, poprzez zgłoszenie pracy, jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 8. Zgłoszenia należy przesłać na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 21.05.2020r. W tytule wiadomości należy wpisać: Laurka dla Ojca Świętego Jana Pawła II, a w treści należy zawrzeć informację dotyczącą autora/ pracy (imię/imiona, nazwisko, klasa).

Cyberbezpieczny uczeń, cyberbezpieczna szkoła Poradniki dla szkół o bezpieczeństwie online

Warszawa, 04.05.20 r.

INFORMACJA PRASOWA

Sexting, grooming czy cyberstalking - wraz z rozwojem nowoczesnych technologii wciąż pojawiają się nowe zjawiska, które mogą zagrozić bezpieczeństwu młodych użytkowników internetu. Dlatego Państwowy Instytut Badawczy NASK przygotował dla nauczycieli dwa poradniki pt. „Bezpieczeństwo online w szkołach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, dzięki którym łatwiej wykrywać i reagować na niepokojące zdarzenia w sieci.

Młodzież żyje w internecie

Przebywanie w internecie to dla młodzieży codzienność. Stykają się z nim po raz pierwszy w coraz młodszym wieku – z badania NASK „Nastolatki 3.0” wynika, że dzieci samodzielnie zaczynają korzystać z zasobów internetowych już od siódmego roku życia. Obecnie średni czas korzystania z internetu wśród nastolatków wynosi ponad 4 godziny dziennie, ale posługiwanie się powszechnie dostępnymi smartfonami może oznaczać, że młodzi są online praktycznie cały czas.

„Korzystanie przez młodych użytkowników z sieci oraz coraz większa obecność internetu w edukacji i w procesach komunikowania w szkole i poza nią powinny iść w parze zarówno z edukacją dotyczącą bezpiecznego korzystania z sieci, jak i tworzeniem i wdrażaniem zasad profilaktyki oraz procedur reagowania na zagrożenia cyberprzestrzeni. Najważniejsze znaczenie dla zapewnienia podstaw bezpieczeństwa cyfrowego w szkole mają działania edukacyjne i profilaktyczne. Ważne jest posiadanie przez szkołę opracowanych modeli reagowania w sytuacjach kryzysowych” – czytamy we wstępie do poradnika „Bezpieczeństwo online w szkołach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, opracowanego przez specjalistów NASK.

Cyberprzemoc, sexting i grooming – rodzaje zagrożeń i procedury postępowania

W obu częściach poradnika dla nauczycieli i dyrektorów zawarto informacje o zagrożeniach czyhających na młodych internautów oraz propozycje działań w przypadku wystąpienia ich. Każde zagrożenie opisano w krótki, przystępny sposób, uzupełniając opisy wynikami badań i stosownymi przepisami prawa oraz poradami. Przy każdym opisie znajduje się też informacja, czy dane zagrożenie podlega ochronie w ramach usług bezpieczeństwa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, do której w niedługim czasie będą podłączone wszystkie szkoły w Polsce. Publikacja wskazuje również, czy zagadnienia wymagają podjęcia działań edukacyjnych lub interwencyjnych.

Pierwsza część poradnika opisuje m.in. zjawisko cyberprzemocy, czyli agresywnych zachowań realizowanych za pośrednictwem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych z zamiarem wyrządzenia krzywdy drugiej osobie. Może to być wyzywanie, wyśmiewanie, straszenie, zamieszczanie w sieci kompromitujących zdjęć itp.

„Długofalowe konsekwencje internetowego prześladowania dotykają zarówno ofiary cyberprzemocy, jak i jej sprawców. U dzieci doświadczających przemocy częściej występują problemy psychosomatyczne, depresja, lęk, obniżone poczucie własnej wartości. W skrajnych przypadkach mogą pojawić się myśli lub próby samobójcze” – podkreśla jedna z autorek poradnika psycholog Anna Borkowska z Akademii NASK. 

Eksperci NASK skupili się w publikacji również na zjawisku FOMO (ang. fear of missing out) - lęku przed odłączeniem, wypadnięciem z obiegu; szkodliwych treściach w internecie mogących destrukcyjnie wpływać na psychikę młodych oraz sextingu, czyli przesyłaniu intymnych zdjęć i filmów za pomocą nowoczesnych technologii. W pierwszej części poradnika można również przeczytać o oszustwach komputerowych czy złośliwym oprogramowaniu, przed którymi chronią usługi Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Wśród tematów podjętych w drugiej części poradnika znalazły się m.in. patostreaming, czyli transmitowanie na żywo materiałów prezentujących zachowania naganne społecznie, np. bójki; flaming oznaczający podżeganie do kłótni w internecie, najczęściej pozbawionych sensu; hejt, czyli negatywne i agresywne komentarze w sieci, a także cyberstalking będący internetową odmianą tradycyjnego prześladowania kogoś. Poradnik opisuje też inne niepokojące zjawiska, w tym grooming (uwodzenie dzieci w internecie) czy kradzież tożsamości.

OSE zapewni szkole bezpieczny internet

Budowana przez NASK Ogólnopolska Sieć Edukacyjna w ciągu najbliższych lat zapewni wszystkim placówkom oświatowym światłowodowy symetryczny i bezpieczny internet o przepustowości 100 Mb/s. W programie Ministerstwa Cyfryzacji duży nacisk położono na zagadnienie cyberbezpieczeństwa. Do zadań operatora sieci OSE, którym jest Państwowy Instytut Badawczy NASK, należy m.in. świadczenie szkole usług bezpieczeństwa teleinformatycznego, obejmujących ochronę przed szkodliwym oprogramowaniem, monitorowanie zagrożeń i bezpieczeństwa sieciowego oraz promowanie zasad bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych.

Podłączone do OSE szkoły – oprócz spełnienia wymagań ustawowych nakładających na placówki obowiązek podejmowania działań zabezpieczających uczniów przed dostępem do niewłaściwych treści w internecie – mają możliwość bezpłatnego korzystania z systemów bezpieczeństwa na najwyższym światowym poziomie i znaczącego ograniczenia wydatków na oprogramowanie zabezpieczające.

Nowoczesna mLegitymacja zawsze w smartfonie ucznia

Lektura drugiej części poradnika jest też okazją do zapoznania się z mLegitymacją, czyli szkolną legitymacją dostępną na telefonie komórkowym. Korzystanie z tej nowoczesnej, bezpłatnej i w pełni bezpiecznej usługi jest możliwe dzięki zainstalowanej na smartfonie aplikacji mObywatel.

mLegitymacje mogą wystawiać szkoły, które uruchomiły taką usługę. Wiąże się z tym podpisanie stosownego porozumienia z Ministerstwem Cyfryzacji. Usługę może uruchomić sam dyrektor lub wyznaczona przez niego osoba za pośrednictwem formularza na stronie.

NASK dba o bezpieczeństwo dzieci w internecie

Państwowy Instytut Badawczy NASK włącza się w szereg działań zmierzających do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie. W strukturze NASK działa Zespół Dyżurnet.pl, który już od 15 lat zajmuje się reagowaniem na szkodliwe treści w sieci. W Instytucie cyklicznie powstają raporty z badań dotyczących aktywności młodych ludzi w internecie, ostatnio Raport „Nastolatki 3.0” oraz „Rodzice Nastolatków 3.0”, które ukazały się w ubiegłym roku. Cały czas trwa też kampania „Nie zagub dziecka w sieci” na temat towarzyszenia dziecku w odkrywaniu zasobów sieci, prowadzona przez Ministerstwo Cyfryzacji i NASK w ramach projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych”.

Informator Ministerstwa Edukacji Narodowej

Stypendium Horyzonty dla uczniów klas 8

Do 17 maja trwa rekrutacja do Programu Stypendialnego Horyzonty Fundacji EFC i FRS!

Już po raz dziesiąty Fundacja EFC wraz ze swoim partnerem strategicznym, Fundacją Rodziny Staraków, prowadzi rekrutację do swojego flagowego programu - jednego z najbardziej kompleksowych programów stypendialnych w kraju.

Zgłoszenia do programu przyjmowane są przez formularz dostępny na stronie efc.edu.pl.

Horyzonty to szerokie wsparcie dla ósmoklasistów z małych miejscowości pochodzących z rodzin o skromnych dochodach, którzy chcą zdobywać wiedzę w najciekawszych liceach i technikach w dużych miastach. W Warszawie to LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika oraz Technikum Mechatroniczne nr 1. Stypendyści Horyzontów angażują się społecznie, trzymają się razem, dbają o rozwój osobisty w szkole i poza nią.

Program oferuje pomoc materialną w postaci pokrycia kosztów mieszkania i wyżywienia w bursie, nauki w szkole, zajęć w szkole językowej czy letnich i zimowych wyjazdów. Nad stypendystami czuwa zespół Fundacji EFC - wykwalifikowani koordynatorzy regionalnii psycholog. Uczestnicy programu są traktowani poważnie i po partnersku, w trudnych sytuacjach nigdy nie są sami. Wspólnie spędzają wakacje, biorą udział w warsztatach. Przestrzeni do kreatywnego myślenia i wspólnego działania jest całe mnóstwo!

Horyzonty to również zobowiązanie ze strony stypendystów do działania na rzecz innych - od wspólnego organizowania projektów społecznych po pomaganie młodszym koleżankom i kolegom. To unikalne doświadczenie, dzięki któremu stypendyści mogą stać się samodzielnymi, odważnymi, świadomymi studentami, obywatelami, pracownikami - po prostu dojrzałymi ludźmi. 

W programie wzięło udział już 735 uczniów szkółśrednich, obecnie opieką fundacji jest objętych 231 uczniów. Absolwenci programu zrzeszają się w Stowarzyszeniu Alumni EFC, które prężnie wspiera podopiecznych Fundacji i podtrzymuje więzi między stypendystami. Wokół Horyzontów działa energiczna, zżyta społeczność, w której każdy znajdzie dla siebie miejsce.

Więcej informacji na www.efc.edu.pl,

Dzień Ziemi w Świetlicy

„Ziemia była zawsze naszym domem, kiedyś ludzie bardzo ją kochali, troszczyli się o nią i opiekowali. Nazywali ją Matką i nadali jej piękne imię Gaja. Później ludzie zapomnieli o tym, zaczęli ją niszczyć, siłą wydzierać jej bogactwa i tajemnice. Dlatego Ziemia dziś bardzo choruje i potrzebuje naszej pomocy”.

Taką pomoc możemy okazywać jej zawsze, ale jest taki jeden dzień w roku, w którym zwracamy szczególnie uwagę na naszą planetę. To Dzień Ziemi, obchodzony 22 kwietnia, znany też jako Światowy Dzień Ziemi lub Międzynarodowy Dzień Ziemi. Choć nie chodzimy do szkoły i nie mogliśmy razem w świetlicy zorganizować obchodów tego święta, nie znaczy to, że nie zrobiliśmy tego zdalnie. Zadaniem świetliczaków było dać drugie życie "śmieciom" takim jakie na przykład możemy znaleźć w wierszu „Sznurek Jurka” L. Szołdry.

Tuż za szkołą, bardzo blisko,
kiedyś tam wyrzucił Jurek
poplątany stary sznurek.
A nazajutrz, obok sznurka,
od banana spadła skórka
wyrzucona przez Karola.
Tam też wkrótce Jaś i Ola
wyrzucili bez wahania
swoje torby po śniadaniach.
Stos papierków po cukierkach
wysypała tam Walerka.
Na papierki spadła ścierka,
jakaś pusta bombonierka
i od lodów sto patyków,
pustych kubków moc z plastiku.
Ot tak, od sznurka Jurka
wnet urosła śmieci górka,
a z tej górki wielka góra,
której szczyt utonął w chmurach.
Nie ma miejsca na boisko
lecz śmietnisko mamy blisko.
I wielkie dzikie wysypisko.
Oto na jakie pomysły wpadli uczniowie naszej świetlicy. Proszę o obejrzenie rezultatów pomysłowości i współpracy z rodzicami podczas zdalnego nauczania w ramach zajęć świetlicowych.

Ewa Lubiak

 

 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych - materiały promocyjne

Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie

ZSP Goworowo - oferta edukacyjna na rok szkolny 2020-2021

 

 

Zespół Szkół Nr 2 w Ostrołęce

 

Ulotka ZSZ Nr 2 w Ostrołęce

Deklaracja przystąpienia do dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego

KARTA DLA RODZICÓW KANDYDATA do VI Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce

 

 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 w Ostrołęce


 

Technikum Lotnicze w Nogoszewie

informacja dotycząca rekrutacji do CSL Technikum Lotniczego w Nagoszewie na rok szkolny 2020/2021

 

II Społeczne Liceum Ogólnokształcące

Informacja o profilach kształcenia w II SLO

Nabór do II SLO 2020-2021

 

 

Zespół Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej

 

 

Liceum Klasyczne w Ostrołęce

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4

 

Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne w Warszawie

Folder informacyjny

List do Dyrektorów szkół

 

 

OGŁOSZENIE

SZANOWNI PAŃSTWO, DROGIE DZIECI!
W ZWIĄZKU Z DECYZJĄ WÓJTA GMINY GOWOROWO Z DNIA 5 MAJA 2020 r. ORAZ W NAWIĄZANIU DO KOMUNIKATU MEN W SPRAWIE PRZYWRÓCENIA FUNKCJONOWANIA OD 6 MAJA 2020 r. ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, OTWARCIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GOWOROWIE ORAZ JEJ FILII W SZCZAWINIE I PRZYJĘCIE DZIECI ZOSTAŁO TYMCZASOWO WSTRZYMANE, ZE WZGLĘDU NA WYSOKIE RYZYKO ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA I ZWIĄZANEGO Z TYM ZAGROŻENIA DLA ŻYCIA I ZDROWIA DZIECI, RODZICÓW I PRACOWNIKÓW NASZYCH DWÓCH JEDNOSTEK. O WSZELKICH ZMIANACH BĘDZIECIE PAŃSTWO INFORMOWANI NA BIEŻĄCO. PROSZĘ ŚLEDZIĆ KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA PUBLIKOWANE NA SZKOLNEJ STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ NA STRONIE URZĘDU GMINY GOWOROWO. ZACHĘCAM RÓWNOCZEŚNIE DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO, MAILOWEGO Z WYCHOWAWCAMI, KIEROWNIKIEM FILII ORAZ DYREKCJĄ SZKOŁY. Z POWAŻANIEM, ANTYWIRUSOWYM POZDROWIENIEM I DO JAK NAJSZYBSZEGO ZOBACZENIA!

DYREKTOR SP im. M. KOPERNIKA W GOWOROWIE
mgr Jacek Dobrzyński

Hodowla kryształu

W marcu na lekcji fizyki dostaliśmy zadanie, aby wyhodować kryształ z cukru. Bardzo lubię wszelkiego rodzaju doświadczenia więc szybko zabrałem się do pracy.  

Przygotowałem roztwór nasycony: 1 szklankę wody zagotowałem z 1 szklanką cukru, następnie dosypałem cukier (ok. jeszcze 2 szkl.) i mieszałem do całkowitego rozpuszczenia.  Dodałem barwnik spożywczy do roztworu żeby efekt był ładniejszy, trochę przestudziłem. Namoczyłem wykałaczkę do szaszłyków i obtoczyłem ją w cukrze. Roztwór przelałem do słoika i zanurzyłem wykałaczkę z cukrem tak aby nie dotykała ścian i dna słoika. Wykałaczkę przymocowałem za pomocą klamerek do prania. Krystalizacja pojawiała się dość szybko. Po ok. 3 tygodniach pobrałem jeden kryształ ok. 4 mm, umocowałem go na nitce  i zanurzyłem ponownie w roztworze, w taki sposób, aby nie dotykał ścian i dna słoika. Nakryłem słoik kawałkiem papieru. Kryształ zaczął rosnąć z każdym dniem.   

Pod kierunkiem i dzięki cennym radom  nauczyciela fizyki Pana Marka Skierczyńskiego wyhodowałem kryształ, który osiągnął ok. 2,7 cm.  

Obserwacja pasjonująca i ucząca cierpliwości, a efekt doświadczenia – niesamowity.

 Maksymilian Pio Mróz, kl. 7a

 

Zaproszenie

Działania UKS TROPS

Projekt "Umiem Pływać dla uczniów klas I-III rozpoczął się w maju i trwać będzie do końca roku 2019. Jest to program nauki pływania skierowany dla Szkoły Podstawowej kl. I-III i finansowany w 80% przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i 20% pokrywa Urząd Gminy Goworowo.
Dorota Ciskowska
 

MOVE Week w naszej szkole.

W tym roku, w ramach programu Aktywne Szkoły MultiSport także nasza szkoła dołączyła do drużyny MOVE Week. W środę 29.05.2019 r. o godzinie 9.00 zapraszamy wszystkich uczniów i nauczycieli do wspólnego tańca.

Nie czekaj, czas na Twój ruch! Do zobaczenia!

Czy księżniczka Ania lubi Internet?20 maja 2019 roku dzieci obejrzały przedstawienie teatralne w wykonaniu aktorów Studia Artystycznego Teatru i Animacji „Ssmyk” z Białegostoku. „Księżniczka Anna” to historia profilaktyczna, opowiadająca o nadmiernym korzystaniu przez dzieci z zasobów internetowych oraz komputera.
Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w przedstawieniu. Uważnie słuchały i odpowiadały na pytania. Zapamiętają, że korzystając z Internetu należy przestrzegać ważnych zasad. Aktorki za wspaniałą grę otrzymały gromkie brawa.

B. Rutkowska

Ogłoszenie


W poniedziałek 27 maja 2019 r. o godz. 15:00 w stołówce szkolnej odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie.
Obecność obowiązkowa!

Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński

VII Powiatowy Konkurs Piosenki Uczniowskiej NUTKA

Zapraszamy na VII Powiatowy Konkurs Piosenki Uczniowskiej NUTKA do Goworowa.
W załącznikach regulamin i karta zgłoszenia.

Karta zgłoszenia

Regulamin

Ogłoszenie


W czwartek 23 maja 2019 r. W Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie odbędzie się wywiadówka podsumowująca rok szkolny 2018/2019 w programie:

15:00 – 15:45 – spotkania rodziców z wychowawcami klas w salach lekcyjnych według harmonogramu przydziału - klasy „0” – IV szkoły podstawowej. Nauczyciele, którzy nie mają wychowawstwa pozostają do dyspozycji rodziców w godz. 15:00 – 16:30;
15:45 – 16:15 – spektakl teatralny w wykonaniu uczniów klas IV i V pt.: „Miłość, przyjaźń, tolerancja” – hol na drugim piętrze w budynku gimnazjum – reżyseria i scenografia: Pani Agnieszka Dudziec;
16:15 – 16:30– spotkanie z psychologiem i pedagogiem szkolnym – procedury bezpieczeństwa obowiązujące w szkole oraz osoby i instytucje świadczące wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psych. - pedagogicznej i wychowawczej;
16:30 – 17:15 – spotkania rodziców z wychowawcami klas w salach lekcyjnych według harmonogramu przydziału - klasy V - VIII szkoły podstawowej oraz iii gimnazjum. Nauczyciele, którzy nie mają wychowawstwa pozostają do dyspozycji rodziców w godz.. 15:45 – 17:15.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński

Przydział sal szkoła podstawowa oddziały - "0" - 4

Przydział sal szkoła podstawowa oddziały - 5 - 8

Przydział sal szkoła podstawowa oddziały - gimnazjum

„Ekologiczny pokaz mody”

Dnia 30.04.2019 r. w Filii w Szczawinie z okazji Światowego Dnia Ziemi który obchodzony jest 22 kwietnia odbył się „Ekologiczny pokaz mody”. Rodzice wraz z dziećmi wykonali stroje z materiałów przeznaczonych do recyklingu m.in. papieru, folii, rolek po papierze, gazet, butelek plastikowych, tektury, nakrętek, a następnie dzieci zaprezentowały je na przedszkolnym wybiegu.

Przedszkolaki– modelki i modele prezentowały swoje stroje jak prawdziwe gwiazdy, przechodząc po wybiegu i pozując do zdjęć. Każda kreacja była piękna i niepowtarzalna. To była świetna zabawa. Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy i nagrody. Jednak w tym roku Pani kierownik Barbara Rutkowska wręczyła dodatkowe nagrody książkowe za wyjątkowe zaprezentowanie stroju. Otrzymali je: Aleksandra Zięba, Zofia Strzeszewska i Aleksander Długosiecki.
Dziękujemy i gratulujemy pomysłowości. Szczególne podziękowania dla rodziców za pomoc i zaangażowanie w przygotowanie strojów.

Katarzyna Gałązka

Szkoła promująca zdrowie

Piramida zdrowia

 

 

ZASADY:
1. Jedz regularnie 5 posiłków i pamiętaj o częstym piciu wody oraz myj zęby po jedzeniu.
2. Jedz różnorodne warzywa i owoce jak najczęściej i w jak największej ilości.
3. Jedz produkty zbożowe, zwłaszcza pełnoziarniste.
4. Pij co najmniej 3–4 szklanki mleka dziennie (możesz je zastąpić jogurtem naturalnym, kefirem i – częściowo – serem).
5. Jedz chude mięso, ryby, jaja, nasiona roślin strączkowych oraz wybieraj tłuszcze roślinne zamiast zwierzęcych.
6. Nie spożywaj słodkich napojów oraz słodyczy (zastępuj je owocami i orzechami).
7. Nie dosalaj potraw, nie jedz słonych przekąsek i produktów typu fast food.
8. Bądź codziennie aktywny fizycznie co najmniej godzinę dziennie (ograniczaj oglądanie telewizji, korzystanie z komputera i innych urządzeń elektronicznych do 2 godz.).
9. Wysypiaj się, aby Twój mózg mógł wypocząć.
10. Sprawdzaj regularnie wysokość i masę ciała.

 

Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie

Koncepcja szkoły promującej zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat 80. XX wieku. W 1991 r. Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała Polsce, Czechosłowacji i Węgrom realizację projektu "Szkoła promująca zdrowie". W 1992 r. utworzona została Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Polska przystąpiła do niej i tak stopniowo w całym kraju szerzona była idea szkół promujących zdrowie. Ruch szkół promujących zdrowie rozwija się w Europie i obejmuje obecnie 45 krajów stowarzyszonych w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, którym wspólnie patronuje Światowa Organizacja Zdrowia, Rada Europy i Komisja Europejska.

Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie?

Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej – pracownicy i uczniowie: podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.

Cechy Szkoły Promującej Zdrowie?

 1. Edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły.
 2. Etos zdrowia w szkole to znaczy troska o dobre samopoczucie uczniów i wszystkich pracowników szkoły.
 3. Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.

Cele Szkoły Promującej Zdrowie? 

Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej. Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się, m.in.:

 • kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie każdej osoby w rodzinie i w społeczności lokalnej,
 • zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
 • umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,
 • zapewniać sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,
 • włączać edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
 • wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
 • włączać do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.

  W tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie współuczestniczą:

 • uczniowie;
 • nauczyciele;
 • rodzice;
 • inni pracownicy szkoły;
 • inne osoby ze społeczności lokalnej.

Standardy Szkoły Promującej Zdrowie

Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:

 1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności lokalnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
 2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
 3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
 4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

 

Skład Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia

Koordynator – Agnieszka Dąbrowska
Członkowie:
Nauczyciele – Agnieszka Podleś, Katarzyna Chilicka, Elżbieta Kucharczyk, Agnieszka Kosiorek, Ewa Lubiak, Elżbieta Reluga- Grabowska, Żanetta Korczakowska, Elżbieta Bieniecka, Aneta Gąsior.
Przedstawiciel Rodziców – Magdalena Bielarczyk, Kamila Strzałkowska
Przedstawiciele Uczniów  – Maria Wieczorek, Zuzanna Zięba, Emilia Ciepierska
Pielęgniarka środowiskowa - Edyta Gajda

Ach, co to były za dni Rundy I walki z bezruchem!

Potwory z Galaktyki Bezruchu, aż przez 2 dni (29-30.IV) zawładnęły salą gimnastyczną w Goworowie. Nasi uczniowie wzięli udział w I Rundzie Aktywnych Szkół Multisport. Klasy I-VII zmierzyły się w innowacyjno - interaktywnej formule testów sprawnościowych Euro Fit wykorzystującej techniki multimedialne. Uczniowie, wykonując proste ćwiczenia sprawnościowe (np.: zwis na drążku, skok w dal z miejsca, próba równowagi) walczyli jednocześnie w strefie fabularnej z potworami przybyłymi z Galaktyki Bezruchu. Bardzo ważne jest to, iż uczniowie nie rywalizowali między sobą. Walczyli o to, aby w rok poprawić swój wynik. Pan dyrektor Jacek Dobrzyński wziął udział w konkurencjach natomiast pan Wójt Gminy Goworowo - Piotr Kosiorek był pod ogromnym wrażeniem świetnej zabawy uczniów i obiecał, że za rok również weźmie udział. Tak więc czeka nas rok wytężonej pracy, ale również mnóstwo super zabawy i Ruchu.

Bezruch w Szkole Podstawowej w Goworowie nie grozi!

Koordynator Aktywnej Szkoły Multisport
Dorota Ciskowska

Upamiętniliśmy stulecie Niepodległej podczas XIV konkursu recytatorskiego...


Jak co roku 18 maja uczczono rocznicę urodzin Św. Jana Pawła II XIV konkursem recytatorskim. Uczniowie klas II i III gimnazjum w Goworowie, w tym roku także klasy VII szkoły podstawowej, recytowali "Najpiękniejsze wiersze polskie w hołdzie Św. Janowi Pawłowi II". Grupa projektowa z klasy II a (Zuzanna Szczęsna, Wiktoria Kuczyńska, Karolina Gruz, Natalia Zięba) przygotowała krótkie przedstawienie przypominające postać Wielkiego Polaka. Włączyła do inscenizacji p. dyrektora, Jacka Dobrzyńskiego, a także grono około 40 osób do wspólnego śpiewania. Kontury Polski, biało-czerwona dekoracja, flaga ułożona z goździków, maki i rumianki na stołach, stroje organizatorek, biało-czerwone ciasto oraz "Katechizm polskiego dziecka" w wykonaniu najmłodszych (J. Zalewskiej, M. Podlesia i M. Strzałkowskiej) były hołdem złożonym ojczyźnie i barwom narodowym.
Rok 2018 jest rokiem obchodów 100-lecia Niepodległej. W kameralnym gronie, pod hasłem wygłoszonych podczas pierwszej podróży do Ojczyzny słów Papieża: "Ja, syn polskiej, ziemi…" przypomniano najpiękniejsze polskie utwory: A. Mickiewicza, C.K. Norwida, J. Słowackiego, K.I. Gałczyńskiego, Wł. Broniewskiego, W. Szymborskiej. Strofy o ojczyźnie, w sposób wyjątkowy ukazują trudną historię naszego narodu, ale także piękno polskiej ziemi. Poezja wyraża uczucia, przywołuje wspomnienia, tworzy obrazy. Ta patriotyczna, ma szczególne zadanie, przybliżyć przeszłość i wpajać miłość do ojczyzny. Tej miłości do polskiej ziemi uczyli zaproszeni na tę uroczystość nauczyciele – emeryci, którzy mieli okazję zobaczyć, że ich praca nie poszła na marne, a zadanie zostało należycie wykonane. Oto kolejne młode pokolenie rozumie sens słów: "Ja, syn polskiej, ziemi…"

Ogólnopolska Stypendiada Wczesnoszkolna

Uczniowie klas II i III Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie po raz czwarty przystąpili do Ogólnopolskiej Stypendiady Wczesnoszkolnej.
W czterech konkursach z zakresu edukacji czytelniczej, ortograficznej, matematycznej i plastycznej zmagało się 60 uczniów. Niektórzy przystąpili więcej niż do jednego konkursu.
W konkursie czytelniczym „Abecadło”– uczniowie musieli wykazać się znajomością treści utworów literackich wybranych ze zbioru wierszy Jana Brzechwy:
w klasie II – „Pchła Szachrajka”, „Kaczka-dziwaczka”, „Szpak i sowa”,
w klasie III – „Szelmostwa lisa Witalisa”, „Stonoga”, „Mrówka”, „Kłótnia rzek”.

Konkurs ortograficzny „Ortografek” – sprawdzał znajomość reguł ortograficznych - pisownię wyrazów z u – ó, ż– rz, h – ch.
Konkurs matematyczny „Plusik” to zabawy dodawaniem i odejmowaniem w zakresie 40 dla uczniów klas drugich i w zakresie 100 dla uczniów klas trzecich.
W konkursie plastycznym „Plastuś”– uczniowie mieli za zadanie wykonać pracę plastyczną na jeden lub więcej z zaproponowanych tematów:
1. Jesienna pocztówka.
2. Zakładka do książki.
3. Zaproszenie urodzinowe.
4. Znaczek pocztowy.

„Niech nam żyją nasze Mamy” – Dzień Matki w filii w Szczawinie

24 maja 2018 roku uroczystego powitania mam dokonała kierownik filii Pani Barbara Rutkowska. Potem dzieci starały się oddać swoim mamom to, czym one obdarzają je przez cały czas tj. miłość, dobro i ciepło. Wszystko to wypowiedziały wierszem i piosenką, każda mama miała okazję zobaczyć swoją pociechę na scenie. Na zakończenie były wspólne życzenia dla mam, własnoręcznie wykonane laurki, prezenty, uściski, całusy i uśmiech. Życzenia wszystkim zebranym paniom złożył również pan dyrektor Jacek Dobrzyński, życząc uśmiechu i dużo radości ze swoich pociech. Całą imprezę zakończył miły, słodki poczęstunek. Wszystko udało się znakomicie!

Eliza Skrzecz - Witkowska
Katarzyna Bochenek

Konkurs recytatorski „Wiersze znane i lubiane”

 

 
„Tak to z wierszami Pana rozstać się nie mogę, bo mi codziennie permanentnie wchodzą w drogę, Lecz mimo to, a może za to właśnie, chcę podziękować Panu za Jego baśnie, bajeczki, żartobliwe wiersze i figielki, za cały „Brzechwa dzieciom” twórczy okres wielki, za te perełki humoru i języka, i za życzliwość Twą, co wszystko przenika.” Halina Cieszkowska
17 maja odbyła się kolejna edycja szkolnego konkursu recytatorskiego dla klas 0-3 pod hasłem „Wiersze znane i lubiane”. Przed publicznością zgromadzoną w sali gimnastycznej naszej szkoły wystąpiło 28 uczniów z młodszych klas, którzy zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie w wierszach znanych poetów: Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Danuty Gellner, Danuty Wawiłow i innych. Zaproszeni uczniowie wraz z wychowawcami oraz rodzice mieli okazję wysłuchać wierszy: „Tańcowała igła z nitką”, „Murzynek Bambo”, Żuraw i czapla” „Włos”, „Szelmostwa lisa Witalisa”, „Rzepka”, „Lokomotywa” czy „Leń”. Mimo ogromnej tremy wszyscy uczestnicy wypadli świetnie. Za włożony trud i pracę występujący zostali nagrodzeni gromkimi brawami oraz nagrodami. Oprócz pamiątkowych dyplomów otrzymali książki i nagrody rzeczowe. Występującym Recytatorom serdecznie dziękujemy i zachęcamy do udziału w konkursie za rok.
Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców:
I kategoria wiekowa - klasy 0-1
1 miejsce-Zuzanna Kręgulec kl.Ia, Łucja Niegowska kl.0b, Natalia Gnys kl.Ib;
2 miejsce-Zofia Kucharczyk kl.0a, Jan Dąbrowski kl.0b, Filip Bielarczyk kl.0b, Dawid Mórawski kl.Ib;
Wyróżnienie:
Daniel Ciborowski kl.Ia, Aleksandra Kanclerz kl.0b, Maja Zięba kl.0c, Nikola Sawicka kl.Ib;
II kategoria wiekowa-klasy 2-3
1 miejsce-Natalia Dobkowska kl.IIa, Marta Dymerska kl.IIIa;
2 miejsce-Nikola Klimaszewska kl.IIIa, Adam Zalewski kl.IIIa, Natalia Zalewska kl.IIa,
3 miejsce-Oliwia Dudziec kl.IIIb, Szymon Skrzecz kl.IIIc, Aleksandra Parzych kl. IIb, Maja Stworzjan kl. IIIb;
Wyróżnienie:
Amelia Szczęsna kl.IIIb, Kacper Krupa kl.IIb;

Organizatorzy:
Krystyna Zacharek, Katarzyna Chilicka

NIEzwykła lekcja

Dnia 13 kwietnia nasza klasa na lekcji języka rosyjskiego prezentowała różne dania kuchni rosyjskiej. Wykazaliśmy się niezwykłym zaangażowaniem, wytrwałością i pomysłowością. Nasza Pani podzieliła nas w małe grupy, z których jedne osoby przyrządzały jedzenie, inne zadbały o oprawę muzyczną, a jeszcze inne przygotowały prezentacje o tradycyjnej kuchni rosyjskiej. Na naszych stołach pojawiły się: sałatka "Olivier", "Sasiski w cieście" (parówki w cieście)- z sosem do wyboru oraz "Bliny" -podawane na słodko. Nie zabrakło również tradycyjnego napoju czyli "ciaja" z prawdziwego tulskiego samowara, w którym pyszną herbatę zaparzyła i podała nam w tradycyjnych szklankach Pani Ewa Lubiak. Uważam, że ta lekcja zostanie w naszych głowach na długo, a sam pomysł to ciekawa odskocznia od zwyczajnej lekcji w ławce.

Sebastian Kraska IID

Ogłoszenie

Dnia 22 maja 2018r.(wtorek) o godz. 1530 w stołówce szkolnej odbędzie się szkolenie wszystkich pracowników

Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie.

Temat: Ochrona danych osobowych wg nowych przepisów – RODO.

Szkolenie przeprowadzi pani Magdalena Topa

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!

 

Dyrektor S.P.  im. M. Kopernika w Goworowie

mgr Jacek Dobrzyński

Raperski koncert profilaktyczny „Ku wolności”.

14 maja 2018 r. w naszej szkole zabrzmiał wspaniały raperski koncert profilaktyczny „Ku wolności”.
Jego wykonawcami byli Jacek Zajkowski i Piotr Zalewski tworzący świetnie brzmiący duet pod nazwą „Wyrwani z niewoli”. Odbiorcami byli uczniowie klas VI, VII oraz gimnazjaliści z naszej szkoły a także zaproszeni na to wielkie profilaktyczne przedsięwzięcie uczniowie sąsiadującej z nami Szkoły Powiatowej. Pod wielkim wrażeniem tego znakomitego przekazu byliśmy wszyscy, nauczyciele i uczniowie. Natomiast aktywność i entuzjazm uczestniczących w wydarzeniu uczniów zachwycił prowadzących – Piotra i Jacka. Poruszyli oni bardzo ważne i trudne tematy, mianowicie kwestię braku akceptacji rówieśniczej i lęku przed odrzuceniem, kwestię nienaturalnego dążenia do idealnego wyglądu, kwestię braku zrozumienia i wsparcia przez najbliższych, kwestię szukania pocieszenia w ryzykownych zachowaniach i eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi. A tak naprawdę, każdy z nas potrzebuje miłości i wokół miłości to nasze życie się kręci. Koncert oraz świadectwo Jacka i Piotra oparte było na mocnych ponadczasowych wartościach jak właśnie miłość, rodzina i wiara. Interaktywne metody przekazu to był po prostu strzał w dziesiątkę. Cała sala uczniów wraz z opiekunami wznosiła ręce, powtarzała ważne hasła i śpiewała, kiedy trzeba było. Aktywność ta nie pozwalała na nudę i marazm. Wszyscy wyszliśmy z sali „naładowani” pozytywną energią unoszącą się w powietrzu podczas koncertu. Uczniowie i nauczyciele wyrażali swoje ogromne zadowolenie z możliwości udziału w nim.

Organizator – Joanna Gryczka

Ogłoszenie

ZEBRANIA KLASOWE Z RODZICAMI UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. M. KOPERNIKA W GOWOROWIE ODBĘDĄ SIĘ 17 MAJA 2018 r. (CZWARTEK) o godz.:
15.30 – 16.00 – SPOTKANIA RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI KLAS (w klasach i pomieszczeniach według harmonogramu przydziału) – SZKOŁA PODSTAWOWA;
16.00 – 16.30 – SPOTKANIE RODZICÓW Z DYREKCJĄ SZKOŁY W SALI GIMNASTYCZNEJ;
16.30 – 17.00 – SPOTKANIA RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI KLAS (w klasach i pomieszczeniach według harmonogramu przydziału) – ODDZIAŁY GIMNAZJALNE;
17.00 – SPOTKANIE DYREKCJI SZKOŁY Z RADĄ RODZICÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ.
NAUCZYCIELE, KTÓRZY NIE MAJĄ WYCHOWAWSTWA POZOSTAJĄ DO DYSPOZYCJI RODZICÓW W GODZ. 15.15 – 17.15

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński

Zaproszenie

Tydzień zdrowia w świetlicy


Dni 9 - 13 kwietnia 2018 roku upłynęły w naszej świetlicy pod hasłem zdrowia. Głównym celem zajęć świetlicowych była promocja zdrowego stylu życia, właściwego odżywiania i profilaktyki medycznej, a także zwrócenie uwagi na ogromną rolę aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. W "Tygodniu zdrowia" wzięli udział uczniowie klas 0 - IV, którzy spędzają w świetlicy najwięcej czasu.
Poniedziałek - piramida zdrowego żywienia
Zdrowy tydzień rozpoczął się od wyjaśnienia uczniom wyrażenia "piramida zdrowego żywienia". Nawiązuje ono do kształtu piramid egipskich. Na wierzchołku znajdują się te produkty, których musimy jeść najmniej, a podstawa - to te produkty, które powinny być najważniejszą częścią jadłospisu. W niej znajduje się też aktywność fizyczna i ruch. Dzieci oglądały w Internecie piramidę zdrowego żywienia i starały się zapamiętać jakie produkty znajdują się w poszczególnych jej piętrach. Kolejnym etapem zajęć było powklejanie i powycinanie różnych produktów na wycięty kształt piramidy. Świetliczaki poradziły sobie z tym zadaniem bezbłędnie.
Wtorek - pierwsza pomoc przedmedyczna
Dziewczęta z klasy III b należące do Harcerskiego Klubu Ratowniczego, pod opieką Pana Jarosława Karpińskiego, przeprowadziły szkolenie dla uczniów klasy 3c z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W czasie zajęć dziewczęta przekazały informacje jak postępować z osobą, która jest nieprzytomna, nie oddycha lub praca jej serca została zatrzymana. Chętni uczniowie mogli przećwiczyć układanie poszkodowanego w pozycji ustalonej bocznej oraz na fantomie przeprowadzić resuscytację krążeniowo - oddechową (RKO). Myślę, że zajęcia podobały się i z całą pewnością wiele nauczyły naszych uczniów.

Światowy Dzień Ziemi w filii w Szczawinie

Dnia 27.04.2018 r. w Filii w Szczawinie z okazji Światowego Dnia Ziemi który obchodzony jest 22 kwietnia odbył się „Ekologiczny pokaz mody”. Rodzice wraz z dziećmi wykonali stroje z materiałów przeznaczonych do recyklingu m.in. papieru, folii, rolek po papierze, gazet, butelek plastikowych, tektury, nakrętek, a następnie dzieci zaprezentowały je na przedszkolnym wybiegu.
Jury oceniło, że najciekawsze przebranie z surowców wtórnych mieli: Marysia Wiśniewska , Amelka Parzych, Kacper Samoraj. Komisja nie miała jednak łatwego zadania, bo wszystkie stroje były fantastyczne, zaś dodatki takie jak: torebki, biżuteria, nakrycia głowy zachwyciły oglądających. Dzieci – modelki i modele prezentowały swoje stroje jak prawdziwe gwiazdy, przechodząc po wybiegu i pozując do zdjęć. Każda kreacja była piękna i niepowtarzalna. Za występ i zaprezentowanie swojego stroju dzieci otrzymały dyplomy i nagrody. To była świetna zabawa.
Dziękujemy i gratulujemy pomysłowości. Szczególne podziękowania dla rodzicom za pomoc i zaangażowanie w przygotowanie strojów.

Barbara Rutkowska
Katarzyna Gałązka

Zabawy Młodego Einsteina


Kierując się słowami Alberta Einsteina, że zabawa jest najwyższą formą nauki, powstał pomysł doświadczalnych lekcji otwartych pod tytułem „Zabawy Młodego Einsteina”, które odbyły się 23 i 24 kwietnia 2018 r. w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie.
Głównym wyzwaniem zajęć było opisanie w nieskomplikowany sposób prostych i zdawałoby się oczywistych faktów. Okazało się, że najlepszą formą zaspokojenia ciekawości dziecka są eksperymenty i zabawy badawcze, które stanowią podstawę wielokierunkowego rozwoju. Rozwijają one również umiejętność myślenia przyczynowo - skutkowego, porównywania i uogólniania.
Fizyka i chemia na poziomie edukacji wczesnoszkolnej są piękne, fascynujące, mają w sobie coś z bajki i czarów. Otwiera to drogę pytaniom i ukazuje wiedzę w atrakcyjnym świetle.
Przeprowadzone doświadczenia aktywizowały wszystkie analizatory mózgu dziecka i sprzyjały pełniejszemu przyswojeniu materiału wynikającego z podstawy programowej. Pozwalały dzieciom na samodzielne odkrywanie odpowiedzi i formułowanie wniosków.
W zajęciach uczestniczyli uczniowie dziesięciu klas z oddziałów 0-III szkoły podstawowej wraz z nauczycielami. Na lekcjach dzieci poznały zależności między ziemią, wodą, tlenem czy dwutlenkiem węgla. Przekonały się, że napoje gazowane to nic dobrego oraz jak bardzo potrzebna nam jest czysta i zadbana planeta Ziemia.
Równie ważnym punktem zajęć, było poznanie zasad bezpieczeństwa w pracy naukowca oraz unikanie wypadków związanych z zatruciem, spowodowanym przez substancje znajdujące się w nieoznaczonych pojemnikach.
Uczniowie dowiedzieli się, że baterie są niebezpieczne dla środowiska i jak należy z nimi postępować. Dowodem na to jest pełen pojemnik zużytych baterii, które zostaną przekazane odpowiedniej instytucji.
Wszystkim uczestnikom lekcji dziękuję za czynny udział i zaangażowanie.

Anna Miłek

Konkurs Piosenki Szkolnej


12 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej w Goworowie odbył się „Konkurs Piosenki Szkolnej”. W tym roku na scenie zaprezentowało się 29 uczniów naszej szkoły z klas 0 -7
Celem konkursu była popularyzacja śpiewania wśród uczniów, możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i talentu muzycznego na forum szkoły a także uzyskanie nowych doświadczeń.
Umiejętności wokalne wykonawców oceniało Jury w składzie: p. Jarosław Ptak -przewodniczący komisji konkursowej, p. Beata Ciepierska i ks. Andrzej Czyżewski.
Po wysłuchaniu wszystkich uczestników festiwalu, Jury postanowiło wyróżnić następujących uczniów:
Kategoria klas 0-1
- Maja Dudziec
- Karolina Kukulska
Kategoria klas 2-3
- Maja Stworzyjan
- Marta Dymerska
Kategoria klas 4-5
- Paweł Twardziak
- Emilia Ciepierska
- Maja Strzałkowska
Kategoria klas 6-7
- Aleksandra Bochenek
- Izabela Depta
- Weronika Błaszczak
Po odczytaniu werdyktu jury Pan Dyrektor Jacek Dobrzyński wręczył wszystkim uczestnikom dyplomy i nagrody.
Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę Rady Rodziców oraz Opiekuna Samorządu Uczniowskiego SP pani Edycie Furmaniuk za ufundowanie nagród rzeczowych.
Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim, którzy brali udział w konkursie.

Organizatorzy:
Beata Ciepierska
Edyta Waszkiewicz