Rekrutacja 2022/2023 - Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie

Kategoria: Informacje Opublikowano: czwartek, 10, luty 2022 Administrator

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie informuje, że od 21.02.2022 r. rozpoczyna się rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klas I na rok szkolny 2022/2023. Prosimy o zapoznanie się z terminami oraz kryteriami postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

KONTYNUACJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Rodzice dzieci przyjętych do danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego od dnia 14.02.2022 r. do dnia 18.02.2022 r.
Wzór deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dostępny jest w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie lub w poniższym załączniku.

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych

KRYTERIA REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
na podstawie art.131 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz.1082)


1. Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dostępny jest w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie lub w poniższym załączniku.

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

Na podstawie Uchwały Nr XXXIII/200/17 Rady Gminy Goworowo z dnia 10 marca 2017 r.
na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Goworowo jest organem prowadzącym bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:
1. oboje rodzice kandydata pracują – 10 punktów;
2. istnieje potrzeba zapewnienia kandydatowi opieki w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie – 6 punktów;
3. kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 3 punkty;
4. rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tego przedszkola/oddziału przedszkolnego – 2 punkty.


KLASA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KONTYNUACJA NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Rodzice dzieci uczęszczających do danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu nauki w klasie I w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego od dnia 14.02.2022 r. do dnia 18.02.2022 r.
Wzór deklaracji o kontynuowaniu nauki dostępny jest w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie lub w poniższym załączniku. 

Deklaracja o kontynuowaniu nauki w klasie I

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas I

KRYTERIA REKRUTACJI DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ
na podstawie art.133 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz.1082)

1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.

Wzór zgłoszenia dziecka do klasy I w szkole podstawowej dostępny jest w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie lub w poniższym załączniku.

Zgłoszenie do klasy I

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, oraz może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata, o którym mowa w art. 131 ust. 5. Przepisy art. 131 ust. 9 i 10 stosuje się.

Na podstawie Uchwały Nr XXXIII/201/17 Rady Gminy Goworowo z dnia 10 marca 2017 r. w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:
1. rodzeństwo kandydata wypełnia obowiązek szkolny w szkole, do której kandydat złożył wniosek – 5 punktów;
2. wielodzietność rodziny kandydata – 4 punkty;
3. kandydat jest objęty kształceniem specjalnym - 3 punkty;
4. niepełnosprawność w rodzinie kandydata - 2 punkty;
5. kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do której złożył wniosek – 1 punkt.
Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do klasy I w szkole podstawowej dostępny jest w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie lub w poniższym załączniku.

Wniosek o przyjęcie do klasy I

Dodatkowo do każdego wniosku prosimy o wypełnienie oświadczenia w sprawie uczęszczania dziecka na religię/etykę.

Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania dziecka na religię


Po podaniu do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego oraz klasy I prosimy o potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku w formie pisemnego oświadczenia.

Wzór oświadczenia woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego lub klasy I w szkole podstawowej dostępny jest w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie lub w poniższych załącznikach. 

Oświadczenie woli przyjęcia dziecka oddział przedszkolny

Oświadczenie woli przyjęcia dziecka klasa I

 

Odsłony: 1008